Amafutha We-Hemp

Amafutha we-hemp angadoswa eencenyeni ezehlukahlukeneko zesitjalo begodu zingasetjenziselwa ukudla, zobuhle, iinhlanhla kanye nemabubulweni.

©Marinda Louw

Amafutha Wembewu We-Hemp Nakamadaniswa Namafutha We-CBD Hemp

Imbewu ze-Cannabis sativa (hemp) zisetjenziswa iphasi loke ngebanga lokobana zinezakhimzimba ezisezingeni eliphezulu begodu sele kubekwe imithetho eqinileko ezingeni le-psychoactive cannabinoid tetrahydrocannabinol (THC). Enarheni ye-Canada, lokhu kuphungula i-10 ppm qobe igremu yembewu ye-hemp begodu ezinye iinarha ezifana neSewula Africa zitjengise imihlahlandlela yeleveli le-THC eku-hemp. Inarha ye-USA ivumela kobana kufakwe i-hemp eyi-0.3 yamaphesendi kwaphela emikhiqizweni yawo ye-hemp.

Amafutha we-hemp avela embewini, begodu angamumatha i-phytocannabinoids efana ne-CBD. Imbewu yamafutha we-hemp iyaputjuzwa ukwenzela bona ikhiphe amafutha adlekako ahlaza anomnambitheko ofana newama-walnuts nanyana imbewu zakajika nelanga.

Amafutha we-hemp aletha inzuzo efana namafutha we-omega 6 kanye ne-omega-3 kanye ne-vitamin E. Isimedo se-omega-6 ukuya ku-omega-3 esemafutheni we-hemp kuvamise kobana ibe hlangana kwe-2:1 kanye ne-3:1 eyaneleko epilweni yomuntu.

I-CBD hemp mafutha enziwe ngamathuthumbo, iziqu kanye namakari wesitjalo se-hemp. Isitjalo se-hemp lesi sine-phytocannabinoid eletha inzuzo, i-CBD kungiyo ezeleko. I-CBD yisitjalo esidume khulu esingabangi ubuhlanya esiyi-phytocannabinoid nanyana kunjalo kunama-cannabinoids amanengi esitjalweni se-hemp. 

Umngcopho omkhulu wokusebenzisa amafutha we-CBD hemp kukobana alungise ukulinganiseka kwamakhemikhali ngokobana agcugcuzele isistimu ye-endocannabinoid. Inzuzo yokusebenzisa amafutha we-CBD ayilethwa yi-CBD kwaphela kodwana ibhebhethekiswa nakuba khona emafutheni afana ne-terpenes kanye namanye ama-phytochemicals. Ihlanganisela le, iqine ukudlula i-CBD iyodwa, eyaziwa ngokobana mthelela we-'entourage effect’.

Ukusetjenziswa Kwamafutha Kwamafutha We-Hemp

Imbewu yamafutha we-hemp izwela khulu ekobaneni ingasetjenziswa elangeni, ngebanga lokabana iletha i-fatty acid eletha inzunzo kodwana yihle nokobana ingasetjenziswa ekwenzeni i-mayonnaise, pesto nanyana amafutha wokwenza amafutha athelwa emasaladini. Amafutha we-hemp abekwa endaweni epholileko, begodu kufanele kobana ibekwe emazingeni apholileko, ngemva kokuyivula kufanele isetjenziswe ngemva kwenyanga ezintathu. 

Nayisetjenziswa, emikhiqizweni yokutlhogomela iskhumba, imbewu yamafutha we-hemp inamandla begodu iqeda ukuvuvuka, nokulapha amatjhatjhazi, ikhwekhwe kanye ne-psoriasis. Ifaneleke ukusetjenziswa esikhunjeni esizwelako. Iimfundo ezenziwe e-Finland bezitjengisa ukobana i-eczema Ibangcono nayizeswa nge-hemp yenza ngcono nokuqina kwenhluthu kanye namazipho wengulani asebenzisa amafutha we-hemp.

Amafutha we-hemp aputjuziweko wembewu we-hemp akhiqiza umbala onzotho. Amafutha wayo asetjenziselwa ukwenza amavanitjhi, njengamafutha omisa amapende, njengamafutha wamalampu. Ama-tiles weplayistiki afana ne-linolem kanye nedizili enganatjhefu eyenziwe ngamafutha we-hemp.

Amafutha akhitjhwe i-CBD hemp (avela emakarini, amathuthumbeni kanye neziqu) angasetjenziselwa ukwenza izinto ezahlukahlukeneko, ekubalwa hlangana ukwelapha amalwelwe amanengi.

Ubufakazi besayensi obuqinileko bokusetjenziswa kwe-kwamafutha we-CBD ku-hemp asetjenziselwa ukwelapha ukutsirimezeka ebantwaneni. I-CBD yelapha nokungalali kanye nokuthukwa kanye nobuhlungu obuhlobene nokuvuvuka. 

Amafutha we-CBD wahlanganisa neminye imikhiqizo afana  namaswidi, iintokiswidi, amatjapisi kanye namathosi, irhubhululo elenziwe eJunivesithi ye-Nottingham liphethe ngokobana okunye ukudla okunama-fatty acid kungangezelela ukuba khona kwe-CBD emafutheni we-hemp. Amafutha we-Coconut, olive, soybean kanye newe-sesame, nalawo asefesini, inyama, emaqadeni kanye nakuma-avocado, begodu kade avumela umzimba womuntu kobana udose i-CBD.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana