Mapfura A Hemp

Mapfura a hemp anga kha di bviswa kha zwipida zwinzhi zwa muri wa hemp, nahone ana zwithu zwa u thusa kha u bika, lunako, u lafha na u shuma kha dzi ndowetshumo.

©Marinda Louw

Mapfura A Mbeu Ya Hemp A Tshivhambedziwa Na CBD Hemp Oil

Cannabis sativa (hemp) aya shumiswa u mona na lothe nga mulandu wa uri o dala vhukuma pfushi a dovha avha na zwithu zwa ndeme vhukuma zwine zwa khou thusa na kha kuhumbulele zwa cannabinoid tetrahydrocannabinol (THC). Canada, huna u kaleliwa ha hezwi ndi 10 ppm per gram ya mbeu ya hemp na manwe mashango u fana na Afrika Tshipembe vha tevhela ndaela dzenedzo kha tshikalo tsha THC kha hemp. Vha USA vha tendela 0.3 per cent ya THC kha zwibveledzwa zwa hemp.

Mapfura a hemp avha tshi khou bva kha mbeu uya kona u wana ana phytocannabinoids u fana na CBD. Mapfura a hemp atou tsonziwa uri akone u bvisa mapfura anea vha madala ane nga muthetshelo a fana na a walnuts kana sunflower.

Mapfura o dala nga zwithu zwine zwa vha na mbuyelo poly-unsaturated fatty acids u fana na omega-6 na omega-3 a dovha hafhu avha na vitamin E. havha na ratio ya omega-6 uya kha omega-3 kha mbeu ya hemp ivha yo linganela vhukati ha 2:1 na 3:1 zwine zwa tendelwa kha mutakalo wa muthu.

CBD mapfura ahone avha tshi khou bva kha maluvha, dzi thanda na matari. Hezwi zwipida zwothe zwi vha zwina phytocannabinoids zwine khayo ha vha uri CBD ndi yone ine ya vhonala. CBD ndi yone ine ya divhea vhukuma kha usa kamba muhumbulo phytocannabinoid, naho zwo ralo ndi nnthihi fhedzi kha nnzhi dza dzi cannabinoids dzine dza vha hone kha hemp. 

Mushumo muhulwane wa u shumisa CBD ndi u kona u vhuisela dzi chemical kha mivhili ya vhathu nga ndila ya endocannabinoid system. Mbuyelo dza CBD azwi tou vha uri ngauri ndi CBD fhedzi zwi vha zwi tshi khou itwa nga u vha hone ha dzinwe dzi cannabinoids kha mapfura sa terpenes na dzinwe dzi phytochemicals. Hezwi zwithu zwothe zwo tangana, zwi vha zwi na maanda u fhira unga kwamea ha CBD i yothe, idivhiwa sa ‘entourage effect’.

Mushumo Wa Hemp I Mapfura

Mushumo wa mapfura a hemp ndi u kona u sedza sa vhunga u tshi nga kha di kona u fhisa wa tshinyadza mbuyelo ya zwithu zwine zwa nga kwathisa fhedzi ivha ya vhudi kha mayonnaise, pestro na mapfura au tou shela nga nntha. Mapfura haya ndi zwavhudi uri a dzule hune a dovha a fhethu hune ho fhola, wa vhuya wa a vula afanela u shuma hu saathu fhela minwedzi miraru.

Musi atshi khou shuma kha zwa u londa lukanda, mapfura haya avha ana zwithu zwa antioxidants adovha hafhu avha na maanda anti-inflammatory zwine zwa thusa kha u lafha acne, rashes, eczema na psoriasis. Aya kona lukanda lune lwa vha uri lu ya ila zwithu zwinzhi. Dzi ngudo dzo itwaho Finland dzo sumbedza u khwinisea kha eczema na kha u khwatha ha mavhudzi na dzi nala kha vhalwadze vhane vha vha vha tshi khou shumisa mapfura a hemp duvha linwe na linwe.

Lwa secondo, musi u tshi khou putedza mapfura a swika hune avha na muvhala wa buraweni, mapfura haya aya shuma kha u tanzwa, na u omisa dzi pennde, na mapfura a u shuma musi u tshi khou shumisa lammba. Fhasi hune ha vha uri ndi plastic u fana na  linoleum na non-toxic diesel fuel zwi vha zwo itwa nga mapfura a Hemp.

CBD hemp musi hu tshi khou bviswa mapfura (a tshi khou bva kha matari, tsinde na maluvha) aya shuma kha dzi nyimelo dzine dza vha uri dzo ya nga u fhambana, ho kateliwa u londiwa ha lukanda na u fhambana ha malwadze.

Zwithu zwine zwa tou vha zwihulwane zwa science zwine zwa kona u sumbedza u shuma ha mapfura CBD ndi u kona u lafha epilepsy kha vhana. CBD iya dovha hafhu ya tou kwama vhukuma zwa anxiety na insomnia na vhutungu vhune ha vha uri avhu fheli vhune ha vha ho kwamana na zwa u zwimba.

CBD iya kona u ita zwibveledzwa u fana na malegere a tshingamu, lollipops, pet treats na drops, vaping oil, tinctures na oral sprays. U nga kona u di tsidululo mirado nga nnda ha lukanda kana nga ngomu.

Dzi thoduluso dzo itwaho gudedzini la Nottingham dzo do tenda uri zwiliwa zwinwe zwine zwa vha zwo dala nga fatty acid zwi ya engedza uvha hone ha bio kha CBD kha mapfura a hemp. Coconut, olive, soybean na sesame oil, na khovhe, meat, avocados na makumba, iya tenda uri muvhili wa muthu ule zwinzhi zwa CBD.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe