Muscat de Frontgnan
Muscadel

Inchazelo

Le Muscadel la Ningizimu Afrika ibhekiswe kutinhlobo te Muscat de Blanc a’ Petite Grains, le umangabe ichazwa isho iMuscat lemhlophe lenemagungumence lamancane. Itsatfwa njengayinye yalamadzala lesaphila kumawayini etinhlobonhlobo temagilebisi.

Iningizimu Afrika ikhokha tinhlobo letidulile temawayini kanye nekugucula, lekufanana netinhlobo letimhlophe ngaphandle kwekuba nemagungumence labovu. Isetjentiselwa kukhokha noma kukhicita emawayini ekucinisa.

Lapho Avela Khona

Kwetsemba lokujwayelekile kutsi Emaroma atsatsa inhlobo yase Greek aya eFrance, lapho khona yahlanyelwa eFrontignan. Lenhlobo, ngalesisizatfu, yatiwa ngekutsi yi Muscat de Frontignan.

Lamanye Emagama noma Emabito

Ngaphandle kwe Muscat de Blanc ‘a Petite Grains kanye ne Muscat Frontgnan, lenanhlobo lemhlophe yatiwa ngkutsi yi Gelber Muskateller eJalimane futsi ne Muscat Canelli eCalifornia.

Kukhicita eNingizimu Afrika

Le Muscadel beyidibene netinhlobonhlobo lebetisetjentiswa ekukhiciteni liwayini lekucala lala Ningizimu Afrika, emuva ngemnyaka wa 1659, iminyaka lemincane ngemuva kwekufika kwa Jan van Riebeeck eCape.

iMscadel lemhlophe nalebovu, kanye nalebovu iPontac, iFrontignan lemhlophe kanye ne Steen, nayo yabalelwa kuleto tinhlobonhlobo letafaka liwayini lelingilo lelinongotelako le Constatia kubalave ngeminyaka yasendvule yelishumi nesiphohlongo kanye nelishumi nemfica.

Leliwayini labangulelatiwako emaveni angesheya, lelitsandvwako kumakhosi ase Europe, kanye nekudvunyiswa kwalo lokwakwentiwa timbongi nebabhali labatiwako. Ngu Jane Austen’longu Mrs Jennings ngemcondvo netincumo, ngekubekisa, lowancoma kancane ‘’iConstantia ngemandla ekuphilisa inhlitiyo lephukile’’, abe Charles Baudelaire kunkondlo yakhe iLes fleur du mal (Timbali tebutsakatsi/ tekungcola) wayifananisa nentseleti kulabatsandzekako bakhe.

Napoleon Bonaparte wacishe wacela libhodlela ngembhedze wakhe wekufa. Lesikhatsi safika ekugcineni uma Phulloxera, intfutfwane lemunyako ibulala incumbi yetivini la eveni, ifika la Ningizimu Afrika ngemnyaka wa 1886. Kusukela lapho, tivini tahlunyeleliswa etimphandzeni lebetingakatfolwa nguletilwanyana, lelapho ngalesosikhatsi netingasikomcoka eNorth America.

iNingizimu Afrika yayivame kuba nguyinye yemave lambalwa ngeminyaka yasemvula yemashumi lamabili labekakhicita iMuscadel lebovu kunalemhlophe. Lesisimo sajika ngekuhamba kwesikhatsi, lokwakhokha titseki teMuscadel lebovu tabatinengi kunekubayihhafu kusukela lapho.

Tigodzi/Tindzawo Tekukhicita

Uma lendzawo lenekukhicita ingavumi ngekuhamba kwesikhatsi, tivini tingatfolwa etindzaweni letiningi letikhicitako eveni. Sigodzi se Robertson sinetivini letinengi te Muscadel, sikhokha incumbi lengangehhafu kulendzawo lekhicitako. Lenhlobo lebovu ikhula eshlabatsini, sihlabatsi lesisicumbi se klein Karoo, ibe lenhlobo lemhlophe yenta kahle eshlabatsini selibumba. Totimbili letinhlobo ticolela tindzawo letishisa kancane.

Kukhula

Lenhlobo ayikacini noma ayinamandla njengalomzala wayo, Muscat d’ Alexandrie (leyatiwa ngekutsi yi Hanepoot la Ningizimu Afrika). Nemvumo lolinani lelilishumi nesihlanu kuya kumashumi lamabili etinsimu,litfuba lekukhicita liphansi kancane.

Kuvutfwa

Ivutfwa ngesikhatsi sentsatsa kusa, kusukela evikini lesitsatfu enyangeni ye Ndlovana.

Emagungumence

Lenhlobo inelinani lelincane kuya kulelisemkhatsini, ngemagungumence layindingilizi. Lenhlobo lemhlophe inelibala lelimtfubi losaluhlata, libe lelibala lelimhlophe lalenhlobo lebovu lihambela kusuka kulelihhwabile kuya kubovu lotopele, kushiyane ngekufanana.

Emacembe

Emacembe alentinhlobo totimbili aluhlata lotopele, acinile, ayindingilizi futsi atindingilizi letintsatfu.

Tilokatane kanye Nemagciwane

Lenhlobo ayihlalelani nelilanga futsi iyincelencele ekutfombeni lokumhlophe, umuhlwa lophansi, tifo tetihlahla, botrytis kanye nekubola lokumunyu.

Kusetjentiswa

Isetjentiswa ekukhiciteni emawayini ekucinisa labovu nalamhlophe latsengiswa ngephansi kwe ligama le Muscadel.

Kuvelela

Leliwayini linenhlobo lekhulile lencono. Lawo lakhelwe kunatfwa ekucaleni angaba nemagilebisi lamanengi kanye nekuvela kwetimbali, kube leto letivumelekile kuguga tiyanjinga tiphindze tihlangahlangane, nekuvelela kwetitselo teluju, ikhalameri ne thofi.Translated by Phindile Malotana