Muscat de Frontgnan
Muscadel

Tlhalošo

Muscadel mo Afrika Borwa e ra gore muhuta wa Muscat de Blanc à Petite Grains, ge e fetolwa e ra gore Muscat wo mošweu ka dithetlwa tše nnyane.

Go thwe ke mohuta wa beine ya morara wa kgale. Afrika Borwa e tšweletša mehuta ya go tlwaelega, ya beine e šweu le phetego, yeo e swanago le mohuta wo mošweu ka ntle le dithetlwa tše hubedu. Mohuta wo, gagolo o šomišwa go tšweletša dibeine tše hlwekešitšego.

Tlholego

Go na le tumelo ye e tumilego, yeo e rego, Baroma ba tšere mehuta ya se Greek sa kgale ba di iša kua France, kua di bjetšwego mo Frontignan. Ka lona lebaka leo, mohuta wo o tsebega gape o le Muscat de Frontignan.

Maina a Mangwe

Ka ntle le Muscat de Blanc à Petite Grains le Muscat Frontignan, mohuta wo mošweu o tsebega o le Gelber Muskateller kua Germany le Muscat Canelli kua California. Mohuta wo hubedu o tsebega o le (Brown Muscat) kua Australia.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Muscadel e be e le mohuta o mongwe mo Afrika Borwa yo o tšweletšego beine ya mathomo ka ngawaga wa 1659, e be e le mengwaga yela, morago ga ge Jan van Riebeeck a fetša go fihla kua Kapa. Muscadel ye šweu le ye hubedu, gape le Pontac ye hubedu, Frontignac ye šweu le Steen, di balwa gare ga mehuta yeo e loketšego dibeine tša go tanta tša Constantia (Constantia’s natural sweet wines) mmepeng ka ngwagakgolo wa 18 le 19.

Beine ye e ile ya tuma kua moše wa mawatle, gomme e ile ya ba mmamoratwa kua kgorong ya segoši kua Europe, ka ditumišo tšeo di opetšego ke bareti ba go tuma le bangwadi.

Ka go fa mohlala Jane Austen’s Mrs Jennings in Sense and Sensibility, o eleditše ga nnyane “Constantia ka maatla a yona a go fodiša dipelo tše nyamilego), mola Charles Baudelaire ka mo seretong sa gagwe Les fleur du mal (Matšoba a bošula) o e bapetša le dipheko tša moratiwa wa gagwe.

Go thwe Napoleon Bonaparte o ile a kgopela lebotlela pele a hwa. Mohla o ile wa fela ge khunkhwane ya go nwa seela, yeo e bitšwago Phylloxera, e senya dirapa tše ntši mo nageng ka mengwaga ya 1886. Go tloga fao dirapa di ile tša kopanywa le medu ye e lego twantšho go dikhunkhwane. Ka nako yeo e be e rekilwe ntle kua North America.

Afrika Borwa e ile ya ba naga yengwe yeo e tšweletšego tše hubedu go fitiša Muscadel ye šweu. Seemo se fetogile morago ga nako, gwa direga gore dibjalo tša Muscadel di bjalwe go thoma ka nako yeo.

Selete sa Tšweletšo

Le ge, lefelo la tšweletšo le fokotšegile mengwaga ye fetilego, fela dirapa tša merara di sa hwetšagala mo dileteng tša tšweletšo tše ntši mo nageng.

Lefelo la Robertson Valley le na le dirapa tša merara tša Muscadel gomme le balwa e le lefelo leo le tšweletšago. Mohuta wo mohubedu o a atlega mo mobung o mo telele nyana, le wa kua Klein Karoo wa go teba, wa goba le leraga, mola mohuta wo mošweu o dira gabotse mobung wa go butswa. Mehuta ye ka bobedi ba yona e rata boemo bja boso bja go oma le bjo borutho.

Kgolo

Mohuta wo ga ona maatla go swana le motswala wa yona Muscat d’ Alexandrie (e tsebega gape e le; Hanepoot mo Afrika Borwa). Ka puno ya palomagare ya go lekana le 15 t/ha to 20 t/ha, tšwelešo ya yona e ka tlase nnyane.

Ripening

E butswa mathomong a magare a sehla, go thoma ka beke ya borara ya February.

Dithetlwa

Mohuta o na le bogolo ba ka magareng le dithetlwa tša sebopego sa nkgokolo.. Mohuta wo mošweu o nale mmala wo mo tala (yellow green colour) mola mmala wa mohuta o hubedu o fapana, o mongwe ko mo setlha o mongwe ke o hubedu kudu go ya ka lefahla.

Matlakala

Matlakala a mehuta wo, ka bobedi ba yona a na le mmala wo mo tala, le sebopego sa go tia se se nkgokolo le mathoko a mararo.

Pests and Diseases

Mohuta wo ga o kwane ke letšatši gomme tšewa ke maikutlo go kgogolego e šweu, mafofa a sebjalo, The variety is prone to sun damage and sensitive to white rust, downy mildew, anthracnose, botrytis le matlakala a go baba.

Go Šomiša

E šomišwa gantši go tšweletša beine ya go baba, e šweu le e hubedu, yeo e rekišetšago tlase ga setlankana sa Muscadell. Tšeo di nago bogolo bo bonnyane di šomišwa go tšweletša beine ye natural sweet wine.

Tatso

The wine has the best aging potential of all the varieties. Those made for early drinking may have plenty of grapey and floral flavours, while those allowed to age become incredibly rich and complex, with flavours of honeyed fruits, caramel and toffee.Translated by Lebogang Sewela