Kushintja Mandela

© Eric Miller

Umholi bekatsandvwa kakhulu

Kudvuma kwaMandela besekufike kulelinye lizinga, licwaningo lelentiwa yinkapane leyibitwa ngekutsi yiMarkinor yakhomba kutsi bekacubeka advuma kakhulu nakaguga. Ngelisuku lakhe lokutalwa nakaneminyaka lengu 89, licwaningo lelentiwa bantfu labatinkhulungwane letingemashumi lamatsatfu nesihlanu, Mandela watfola 9.2 ku 10, loku kumenta umholi lotsandvwa kakhulu.

Lapho khona kudvuma kwaMandela kusetulu, yena nenhlangano yakhe bebazama kushintja indlela bantfu bayibona ngayo. Lenhlangano yacela lusito emphakatsini kutsi bangakwenta kanjani loko.

Intfo bebafuna kuyenta

Basebenti balenhlangano beta nombono wekususa buso baMandela kutincwadzi tabo bafake sandla sakhe sesincele lesibonisa indandatso. Noma Mandela bekunguye umshayeli walenhlangano, akucaci kutsi bebafunelani kwenta loku.

Umbhali weliphepha ndzaba William Saunderson Meyer, wamangala ngalentfo bebafuna kuyenta futsi wafuna inchazelo.

Saunderson – Meyer wafakaza watsi:

Inhloso yalenhlangano ayicaci kahle. Sitfombe lesihle akusiso lapho wenta khona umbono wakho. Sitfombe lesihle asishintji, sicacile futsi siyakhutsata. Mandela naye ukwati kahle loko. Kungenelela kwakhe lokwasita ema Springbok njenge sitfombe se rugby, iANC nayitsatsa emandla nga1994. Kumatima kwati kutsi yini lenhlangano beyifuna kumosha iphumelelo yaMandela.

Kusenekwenteka uMdali kanye naMuhammad kudzingeka bangenelele. Kepha loko kuyadzingeka kuMandela? lena yindvodza wonkhe umuntfu layitsandzako, lowafika ezingeni lokutsi bantfu bamubone njengengilozi.

Licwaningo lelentiwa eMelika lakhomba kutsi kutsandvwa kwaMandela kundlulwa yiCoca Cola kuphela. iCoke isebentisa tigidzi netigidzi kwakha sitfombe sabo. Mandela utsandzelwa kuba nguye nje.

Translated by Thandokuhle Motha

Nelson Mandela our beloved President by Raymond Louw

Bekungasilula ngoba wagcoka lijezi leSpringbok kumdlalo wemancamu, lokwanika iNingizimu Afrika Indzebe Yemhlaba ekuveleni kwayo kwekucala ku...more