Ukwakhiwa Ngobutjha Itshwayo Lerhwebo likaMandela

© Eric Miller

Umrholi Othandwa Khulu

UMandela bekamdosi phambili othandwa khulu, begodu ngokuya ngerhubhululo elinziwa ngenyanga kaMrhayili wonyaka we-2007 yikampani ebizwa nge-Markinor research company bekuya ngokuya athandwa khulu lokha nakaluphalako.

Ngelanga lakhe lokubelethwa lokha ahlanganisa iminyaka ema-89 yobudala, erhubhululweni elenziwako abantu abazi-3 500 abajamele abantu abadala beSewula Africa, uNelson Mandela waphiwa amaphuzu ali-9.2 kuphezu kali-10, okwamenza abemdosi phambili wenarha othandwa khulu.

Kodwana lokha nakasesiqongolweni sokuthandwa khulu, yena ne-Nelson Mandela‘s Children Foundation babamajadu balinga ukutjhugulula – itshwayo lakhe ebegade asele aziwa ngalo ku-Nelson Mandela Foundation nabakwenza ngendlela ezange abanye abantu bayithande. I-Foundation le, yabawa bonyana umphakathi uveze amazizo wawo ukobanyana bangakwenza njani lokhu.

Umnqopho Wokungakajayeleki

Abantu abasebenza ku-Foundation kaMandela le beza nombono wokususa isithombe sobuso bakaMandela emgadangisweni we-Foundation le, basijamiselele ngesthombe sesandla sakhe sangesinceleni lapha idzilanwana yakhe yomshado ibonakala khona asilulile.

Nanyana bekubonakala bonyana ijimeli, balenza ngomnqopho wokugidinga uMandela, kodwana ibanga lokobana benze lokhu belingazwakali. Umbikindaba welinye lamaphephandaba u-William Saundersson-Meyer waphendula wakhombisa ukurareka begodu bekalinga ukuzwisisa umncopho wento ayibiza ngokobanyana into engakajayeleki.

U-Saunderson-Meyer Wabeka umbono:

Ihloso ye-Foundation le yokutjhugulula isithombe sakaMandela lesi ayizwakali kuhle.Umuntu oqakatheke njengoMandela nje akafani ne-Rorschach inkblot test, nekuyinto lapha ofunda khona nanyana yini okwenzeka bonyana uzizwe ngakhona ngomzuzu loyo. Amatshwayo amahle ngangatjhugulukiko, anqophileko bonyana afuna ukuthini, aqakathekileko, nanomnqopho.

UMandela ngokwakhe ukuzwisisa kuhle lokho, ngombana kwabakungenelela kwakhe okubalulekileko okwasindisa ama-Springbok itshwayo elineminyaka eyi-100 yobudala leSewula Africa, lakamakhakhulwa ararhwe, lokha ihlangano ye-African National Congress ithatha iintambo ngomnyaka ka-1994.

Kubudisi ukwazi bonyana kubayini i-Foundation ifuna ukuphazamisa ipumelelo yejima likaMandela leli. Mhlambe uSomnini no-Muhammad badinga imaraka ehlakaniphileko, imakethe idinga ukubekwa kuhle, ukuthola isekelo lapho kumasikizi khona, umhlaba otjhuguluka njalo. Kodwana kuyadingeka lokho kuMandela? Le begade kuyindoda ebegade ihlonutjhwa liphasi loke begodu waphakanyiselwa ebujameni bokuba ngolungileko wokuthoma emhlabeni.

I-United States branding survey eminyakeni eembalwa eyadlulako yathathela itshwayo lerhwebo likaMandela njengelesibili elilama le-Coca-Cola kezeentjhabatjhaba. I-Coca-Cola isebenzisa iingidigidi ukwakha nokuvikela itshwayo layo lerhwebo. UMandela yena ulakha ngokukhambakhamba abe nguye.

Translated by Johannes Nkosinathi

Nelson Mandela our beloved President by Raymond Louw

Bekungenziwa kukobana wembatha ijeresi yamaSpringbok emdlalweni waso wokugcina, owapha i-Sewula Africa ibhigiri lephasi, kukokuthoma bangene...more