UNelson Mandela uMongameli wethu othandwako itlolwe: nguRaymond Louw

© Eric Miller

Umadiba wembethe iskipa sama-Springbok

Iyakarisa indlela uNelson Mandela atjhugululwe ngayo engcondweni zesitjhaba, kusukela ekubeni linaba lokuthoma kufikela ekubeni yikutana,” esele yaziwa njengoMongameli bantu beSewula Africa, ngitjho nalaba abatlama isiqhema sokuqina esifana nesamabhuru ampurelana. Bekungenziwa kukobana wembatha ijeresi yamaSpringbok emdlalweni waso wokugcina, owapha i-Sewula Africa ibhigiri lephasi, kukokuthoma bangenela iphalisano elibaluleke kangaka.Isenzosakhe lesi sadlala indima ekulu.
Indoda eyabe ithi yona ilulunga lokuqina le-AWB elaziwa ngokobanyana yi-Afrikaaner Weerstandsbeweging nanyana –I Afrikaaner Resistance Movement, yadosela umtato umkgatjho obizwa ngokobana yi-talk radio station ,-Radio 702 ,ngoMvulo olandeko, wabika bona isekelo likaMongameli lesqhema sakamakhakhulwaragwe lesi amaSpringboks, lidlale indima ekulu kuye, nokobana ipelavekeyoke ulwisene nomkhumbulo wakhe ngenkolelo zakhe,nokobana uthethe isiquntu khona ekuseni zwanokho bonyana ubeka phasi ehlanganweni yamabhuru ampurelana la. Kodwana azange kwaba kubonakala kwakaMongameli e-Ellis Park embethe ijeresi ehlaza nokusakgawuda etlolwe unomboro -6 ngemva(inomboro kakaputeni u-Francois Pienaar) kwaphela okwamenza azizwe njalo, kodwana kwakuyindlela yamambala asekela ngayo isqhemesi.
uMongameli bekhe wabiza ama-Springbok amahlandla ambalwa awafisela iinlokotho ezihle.Waya nestjhabeni wazama ukusibawa bona ,kungatjhugululwa i-emblem yesiqhema sikamakhakhulwaragwe lesi , kodwana abantu bebala elinzima abanengi,khange bakuvume lokho ngombana bathi bona i-emblem yesiqhemesi bayibona njengephawu lehloyo yebandlululo ,nokobana bafuna lisuswe lijamiselelwe ngethuthumbo elimbalabala elibizwa bona yi- Protea.

Ithinto likaMadiba

Imihlangano eminengi no-Constand u-Viljoen wehlangano ye-Freedom Front plus bakhuluma ngendaba ye-Volkstaat kwadala bonyana uMandela ahlale ajame hlangana namabhuru, nemihlangano aye anayo, nama-union wamabhuru alimako lapha bebararulula khona imiraro. Nanyana lokho akwenzako kwakubalulekile zange kuqede ngokupheleleko ubujamo bakhe esele butjhugulukile hlangana namabhuru ngombana besolokho bangakholwa bonyana sekanguMongameli. Indlela ebekahlonipha, aneqiniso nangendlela ekhethekileko yakhe athintana ngayo eyikariso mraro.

Translated by Busisiwe Skhosana

Benjamin Pogrund's Favourite Mandela Story

Hlangana kwezinye iindaba, ezisimanga ngoMandela, engisithanda khulu, ngilesi engasiqoqelwa nguJules Browde, oligcwetha eliziwa khulu kwamam...more