Nelson Mandela-Mopresidente wa rena yo a rategago - ka Raymond Louw

© Eric Miller

Madiba ka gempe ya Springbok gempe

Go tloga go makatša ka moo Nelson Mandela a fetotšwego ka mogopolong wa setšhaba go tloga go Lenaba la setšhaba la mathomo go ya go mohuta wa naledi ya kgoparara yo a bonwago bjalo ka "Mopresidente wa rena" ke MaAforika Borwa ka bontšhi, le ge e ka ba bao ba le go ka lephakgeng la tšwelelo.

E be e se fela ka lebaka la gore o be a apere jeresi ya Springbok papading ya makgaolakg, yeo e filego Aforika Borwa, Sebjana sa mathomo sa Lefase ka tšwelelo ya bona ya mathomo phadišano ya maemo a godimo a le, fela le ge e le gore leswao le le dirile boitšhišinyo bjo bo golo kudu.

Monna yo bego a ipolella e le leloko la ya lephakga la go ja AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging goba Afrikaner Resistance Movement), a letšetša Radio 702, ka Mošupologo o o latelago gomme e re thekgo ya Mopresidente ya di-Springbok e dirile sekgahla mo go yena gore lwe mafelo a beke ka moka le ditumelo tša gagwe gomme sephetho sa gore mesong yeo a role boleloko. Eupša e be e se fela go tšwelela Mopresidente ka Ellis Park ka jeresi ya botala le gauta ya ka palo ya 6 ya ka morago (nomoro ya Mokaptene wa Springbok Francois Pienaar), e be e le go tia ya thekgo ya gagwe go sehlopha sa bosetšhaba.

O ile a letšetša di-Springboks mo makgetlhong a mmalwa go ba lakaletša mahlatse. Go feta fao o ile a ya ka ntle ka go hlotša ka kgopelo ya gagwe ya setšhaba ya gore le leswao la Springbok le tšwetšwe pele, ka ntle le kganetšo ya ba bathobaso ba bantšhi bao ba le bona bjalo ka leswao la lehloo la kgethologanyo gomme ba nyaka gore le go emelwe ke letšoba la Protea mebalabala.

Kgoma ya mohlolo wa Madiba

Dikopano tše ntšhi le General Constand Viljoen ka lebaka la Volkstaat go tsenyeleditše mo go emeng le maAfrikanere mokgatlo wa bogolo Afrikaans ya maNationalist ya temo go ahlaahla mathata a bona. Eupša le ge masao a be a le bohlokwa, a ba a sa dira ka botlalo pušetšomorago ya maemo a gagwe ka gare ga maAfrikanere. Go bile e le go dira gagolo ka kganyogo ya gagwe, kwelo bohloko le bonnete, eupša gape le kgomo ya gagwe ya mohlolo yeo e kgethegilego.Translated by Lawrence Ndou

Benjamin Pogrund's Favourite Mandela Story

Magareng ga tše ntšhi, dikanegelo tša botse ka ga Mandela, ye e tee ya ka ya mmamoratwa ke bego e bolelwa go nna ke Jules Browde, ramolao...more