Kanagelo ya Mandela ya Mmamoratwa ya Benjamin Pogrund

© Eric Miller

Mathata a a Swanago

Magareng ga tše ntšhi, dikanegelo tša botse ka ga Mandela, ye e tee ya ka ya mmamoratwa ke bego e bolelwa go nna ke Jules Browde, ramolao yo o tsebegago wa mošweu ka Johannesburg o šireleditšego batho ka ditsheko tša sepolotiki ka nako ya kgethologanyo.

Mengwaga ye e fetilego, ke be ka šomiša kanegelo ka pukung ye nnyane ka ga Mandela ye e bego e le ya bana ba sekolo se phagamego.

Browde o gopola a anegela Mandela ka gore yena le mosadi wa gagwe ba be ba intšha bošegong boo bo tee gomme morwa wa bona wa digwedi tše nne o be a setše le moleti wa motho moso gomme a lela,'Ga ke nyake go šiiwa le sefasehlo se se ntsho.' Browde o boditše Mandela gore a ka se se kwešiše,'Re na re batho ba ka se nyenyefatsego batho ba bangwe gomme ga go na le leswao la semorafe ka gae.

' Mandela o boletše gore o be a e na le bothata bjo bo swanago le bo ka gae, ka go bušetša: bagwera ba batho ba bašweu ba be ba malobanyana ge ba sepela, ngwana wa gagwe o boletše gore,'Ke ka lebaka la eng go na le batho ba bašweu mo?'Mandela o boletše gore o fetotše ka gore, ‘Ga se batho kamoka ba bašweu ba nago dipelo tše tšhweu ba bangwe ba na le dipelo tše ntšho

Translated by Lawrence Ndou

Mandela and Benjamin Pogrund's Family

Ba lapa la ka ba bile le maitemogelo a botho bja motho ka bo yena bja Mandela. Ka Pherekgong 1986, morwa ka Gideon, o be a keteka bar mitzva...more