Tshiṱori Tshine vho-Benjamin Pogrund vha tshi funesa nga ha vho-Mandela

© Eric Miller

Thaidzo dzi no Fana

Kha zwiṱori zwinzhi zwinzhi zwa vho-Mandela tshine nṋe nda funesa tshone ndi tshe nda tshi vhudziwa nga Jules Browde, ḽoyara ya mutshena ine ya ḓivhea nga maanḓa ine ya wanala Johannesburg vhe vha ḓo imelela vho ra dzi polotiki nga tshifhinga tsha muvhuso wa tshiṱalula.

Miṅwahani yo fhelaho ndo funza vhana vha tshikolo nga zwe nda vha ndo zwi wana kha bugu ine ya amba nga ha vho-Mandela yo itelwa vhana vha pfunzo dza nṱha. Vho-Browde vha humbula vha tshi khou vhudza vho-Mandela uri vhone ḽiṅwe ḓuvha vha tshi khou bva na mufumakadzi wavho ṅwana wavho wa miṅwaha miṋa ovha o fariwa nga muthusi wa muthu mutsu atshi khou lila.

Atshi ri athi khou ṱoḓa u sala na muthu mutsu. Vho-Browde vha vhudza vho-Mandela uri vhone vho vha vha sa khou pfesesa. Ri vhathu vho funzeaho ahuna zwa tshiṱalula nga lukanda kha riṋe.

Vho-Mandela vha ri na nṋe ndi na thaidzo yo no nga yeneyi muḓini wanga musi ho dala muthu wa mutshena hezwi vha tshi sia ṅwana hu mbo ḓi vhudziswa uri mulandu ri na muthu mutshena hafha? Vho-Mandela vha ri asi vhoṱhe vhathu vha tshena vhane vha vha na mbilu tshena vhaṅwe vha na mbilu ntsu.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe

Mandela and Benjamin Pogrund's Family

A bveledza na u langa documentary ya vhutshilo ya madalo avho. “the last mile mandela” “Africa and democracy”....more