Indatjana kaMandela ethandwa ngu- Benjamin Pogrund’s

© Eric Miller

Imiraro Efanako

Hlangana kwezinye iindaba, ezisimanga ngoMandela, engisithanda khulu, ngilesi engasiqoqelwa nguJules Browde, oligcwetha eliziwa khulu kwamambala eJwanisbhege owajamela abantu emilandwini yepolotiki ngesikhathi sebandlululo, iminyaka eyadlulako. Ngasebenzisa indatjana le, encwajaneni eKhuluma ngoMandela ayayitlolelwe abantwana bamabanga aphezulu eenkolweni.

uBrowde ukhumbula abikela uMandela bonyana yena nonakwakhe bathi laphanyana bathi bayazikhupha, ngobunye ubusuku, umsanyanabo weminyaka emine bamtjhiya nomma webala elinzima ebekamgada, walila umsanyana wathi yena akafuni ukusala nobuso obunzima “uBrowde watjela uMandela bonyana khenge azwisise bonyana kubayini umsanyanakhe lo, enza njalo, ngombana bona bababantu abangazwani nebandlululo, begodu emndenini wabo, awukho nomtlhala webandlululo.

uMandela wamphendula ngokobanyana awa naye unomraro ofana newakhe nje,kwakhe naye abangani bakhe abamhlophe kungasikade bekade bamvakatjhele, kuthe lokhanyana nabakhambako umntwanakhe wambuza bonyana kubayini bakweriyelwe babantu abamhlophe na? UMandela wamphendula ngokobanyana, “akusingibo boke abantu abamhlophe, abenhliziyo ezimhlophe. Abanye banenhliziyo ezinzima.

Translated by Busisiwe Skhosana

Mandela and Benjamin Pogrund's Family

Indodakazi yami le-yakhiqiza i-documentary ngevakatjho lakhe leli, ebizwa bonyana yi-‘the last Mile: Mandela, Africa and Democracy’....more