Umndeni kaMandela nowaka Benjamin Pogrund

© Eric Miller

Umusa kaMandela

Umndeni wami, sekhe wawubona umusa kaMandela. NgoTjhirhweni wonyaka ka 1986, umsanami uGideon, waye gidinga i-bar mitzah, nokumnyanya wokobana umsana wom-Jewish angene esigabeni sokubayi yindoda nanyana ukuwela, lokhanyana eneminyaka emasumi amathathu. Bengikweriyele uMandela ngentrogweni e-Pollsmoor emvekeni ebezingaphambi komnyanya lo, ngambikela kobanyana ngizokwenzela umsanyanami lo umnyanya loyo.

Wazitswenya wathola imbapiri watlolela umsanyanami lo uGideon iinlokoto ezihle. Ngemva kweminyaka emine kwenzekile lokho, lokhanyana aphuma ngentrogweni, ngamdosela umrhala ngise-London, laphanyana besihlala khona. Ngemva kokobanyana ngimamukele ekululwekeni, nganikela uGideon umkgala, owathoma ngokobanyana athi “-Hello, Nomzana uMandela ‘wamphendula ngelizwi elikhulu, wathi yini lokho, Nomzana uMandela? Ngibiza Malume uMandela.

“Lokho kwatjhiya uGideon anenkwekwezi emehlwenakhe. Isikhatjhana godu ngemva kwesiga leso, uMandela wakgelebha indodakazi yami uJennifer.Wamvumela bonyana akhambe naye, amakhambeni waboMongameli be-Africa , lokhanyana nakakweriyela eWest Africa ngonyaka ka-1991 ihlandla lokuthoma eminyakeni emasumi amathathu,Ngesikhathi ayako ekuthomeni waye ayokukubawa ikgelebho lokusekelwa kwehlanganano ye-ANC ngemva kokuphunyurha eSewula Africa.

Kwanjesi besele anobujamo obubalulekileko, begodu bamlotjhisa ngethabo. Indodakazi yami le-yakhiqiza i-documentary ngevakatjho lakhe leli, ebizwa bonyana yi-‘the last Mile: Mandela, Africa and Democracy’.Esinye isicephu samkhombisa lapha ase- Goree Island, eDakar laphanyana iingidi nengidi zengcila zathunyelwa e-America ngomkhumbi. Beyikhombisa, nalapha bekazigedle khona, akhuluma ngepilo yakhe kanye namathemba wakhe wedemotrasi ezako eSewula Africa.

Translated by Busisiwe Skhosana

Benjamin Pogrund's Favourite Mandela Story

Hlangana kwezinye iindaba, ezisimanga ngoMandela, engisithanda khulu, ngilesi engasiqoqelwa nguJules Browde, oligcwetha eliziwa khulu kwamam...more

History that Shaped Mandela by Benjamin Pogrund

Iinkulumo ezingakahlelelwa ukuzithemba kukaMandela akusikanengi kusitjengisa eenkulumeni azenzako khulukhu nakazihlelileko....more