Malapa a Mandela le Benjamin Pogrund

© Eric Miller

Botho bja Mandela

Ba lapa la ka ba bile le maitemogelo a botho bja motho ka bo yena bja Mandela. Ka Pherekgong 1986, morwa ka Gideon, o be a keteka bar mitzvah, mokgwa wa go tsenela kgato ye e latelago ya Majuta go ya go ba monna wa mengwaga ye lesometharo. Ke be ke etetše Mandela ka kgolegong ya Pollsmoor dibeke tše mmalwa pele gomme ka mo bolelela ka ga yona.

O swanetše a be a ile mathateng a mangwe go swara pampiri ya boleng gomme o ngwadile lekwalo la go lakaletša Gideon botse. Morago ga mengwaga ye mene, ge Mandela a lokollwa kgolegong, ke bile ka mo letšetša motato go tšwa ka London moo be re dula gona. Ka morago ga go mo amogela tokologong ke file Gideon motato wo a thomilego ka go bolela a re “Dumela Mna Mandela'' — ka morago go ile, ga tšwa lentšu le le tibilego, la go ba godimo 'ke eng seo Mna Mandela? Mpitše malome Nelson.' E šiile Gideon ka dinaledi ka mahlong. Ka moragonyana, Mandela o ile a tšwa tseleng ya gagwe go thuša morwedi wa ka Jennifer.

O ile a mo kgontšhwa go ba le yena ka ge sefofaneng sa Aforika sa Mopresidente, ka 1991, ge a etetše Aforika Bobikela la mathomo mo mengwageng ye masometharo. Ka nako yeo e be a ile a go nyaka thekgo ya ANC ka morago ga go relela go tšwa ka Aforika Borwa. Bjale o be a na le leina la maemo a letšhoao gomme o dumedišitšwe ka lešalaba.

O tšweleditše le go laetše kgatišo ka leeto la gagwe, ‘The last Mile: Mandela, Africa and Democracy’. Tiragalo ye tee e mo bontšhitše a le mo Sehlakahlakeng sa Goree ka lebopong la Dakar, go tšwa moo dimilione tša makgoba di bileng tša romelwa go ya go TšaAmerika; gomme gape e be ena le dinako mo a iketlilego le boyena ge a bolela ka ga bophelo bja gagwe le go ditshepho tša gore demokerasi-yeo-e tlago ka Aforika Borwa.

Translated by Lawrence Ndou

Benjamin Pogrund's Favourite Mandela Story

Magareng ga tše ntšhi, dikanegelo tša botse ka ga Mandela, ye e tee ya ka ya mmamoratwa ke bego e bolelwa go nna ke Jules Browde, ramolao...more

History that Shaped Mandela by Benjamin Pogrund

Mandela ga nke a šomiša semelo sa gagwe ge a fa polelo goba molaetša....more