Mandela ne Mndeni wa Benjamin Progund

© Eric Miller

Umusa/Kulunga kwa Mandela

Umndeni wami ubenekubona kulunga kwa Mandela. Ngenyanga ya Bhimbidvwane emnyakeni wa 1986, umnftwanami longumfana, Gideon, bekagubha lilanga lakhe le bar mitzvah, Indlela yemaJuda yekungena ebudvodzeni ngemnyaka wakhe lolishumi nakutsatfu. Bengivakashele Mandela ePollsmoor ejele emaviki lambalwa ekucaleni ngase ngiyamatisa ngalomcimbi. Ufute kuba wadibana netinkinga ekutfoleni liphepha lelikahle wase ubhala umlayeto lomuhle wekuhalalisela Gideon.

Emva kweminyaka lemine, Mandela nakakhululwa ejele, ngamushayela ngise London lapho besihlala khona. emva kwekumemukela ekungeneni kunkhululeko ngabese nginika Gideon lolucingo lowacala ngekutsi ‘Sawubona Mnumzane Mandela’ — emuva kwabuya lelivi lelikhulu, lelibhonsako, ‘Yini lo Mnumzane Mandela?

Ngibite Malume Nelson.ʹ kwashiya Gideon netinkhanyeti emehlweni akhe. Muva, Mandela waphuma endleleni ngekusita umntfwanami wentfombatana libito lakhe lekungu Jennifer. Wamsita kutsi amujoyine endizeni yase Afrika yabomengameli lapho khona, ngemnayka wa 1991, wavakashela eNshonalanga ye Afrika lapho bekukuvakasha kwakhe kwekucala eminyakeni lemashumi lamatsatfu.

Kusuka lapho bekafuna kusekelwa ku ANC emva kwekubaleka eNingizimu Afrika. Nyalo unekwatiwa ngetintfo tembuso futsi abebingelelwa njalonjalo. Wakhokha waphindze wacondzisa indzaba ngekuvakasha kwakhe, ʹLuhambo lwekugcina: Mandela, Afrika ne Kuvota’.

Lesinye sicephu sikhombisa aseSihlengeni sase Goree, wasuka waya elugwini lwase Dakar, lapho khona tigidzi tetiboshwa taposwa tamikiswa eMelika; futsi kwakuphetse/kutfwele tikhatsi letipholile naletidvute nebantfu nakakhuluma ngemphilo yakhe njengoba ematsemba akhe ekuvota kutsi afike eNingizimu Afrika.

Translated by Phindile Malotana

Benjamin Pogrund's Favourite Mandela Story

Kuto leletiningi, tindzaba letimnandzi letingaMandela sami lengisitsandzako ngulesi lesacocwa kumi ngu Jules Browde, lomumeli lomhlophe lowa...more

History that Shaped Mandela by Benjamin Pogrund

Kukwati kwenta bantfu bamtsandze bekungabonakali kakhulu etinkhulumeni bekatitfula....more