Indzaba/umlandvo wa Mandela lotsandvwa ngu Benjamin Pogrund

© Eric Miller

Tinkinga Letifanako

Kuto leletiningi, tindzaba letimnandzi letingaMandela sami lengisitsandzako ngulesi lesacocwa kumi ngu Jules Browde, lomumeli lomhlophe lowatiwako eGoli lowamelela bantfu bepolitiki emacaleni abo elubandlululo ngaleso sikhatsi. Eminyakeni leyengcile ngayisebentisa lendzaba encwadzini lencane ngaMandela lebeyentelwa bantfwabesikolwa.

Browde ukhumbula atjela Mandela kutsi yena nemkakhe bebaphuma ngalobunye busuku kantsi umntfwanabo longumfana lobekaneminyaka lemine abesele nemuntfu labemugadza longumuntfu lomnyama lomntfwana wakhala, ‘angifuni kusala nebuso lobumnyama.

ʹBrowde watjela Mandela kutsi akazange avisisa, ‘Sibantfu labakhululekile futsi akukho neluphawu lelikhombisa lubandlululo ekhaya letfu.’ Mandela watsi naye ubenenkinga lefanako ekhaya kakhe, ngekuguculela: bangani babo labamhlophe bebavakashe ekhaya ka Mandela batsi nabahamba umntfwanakhe watsi, ‘Yini ubenebangani labamhlophe lakhaya?’

Mandela utsi waphendvula, ‘Akusibo bonkhe bantfu labamhlophe labanetinhlitiyo letimhlophe. Labanye banetinhlitiyo letimnyama.ʹ

Translated by Phindile Malotana