Kulungisela bo Gogo Licembu Lekulwa neBuphuya neMbulalave (Aids)

Alicia Mdaka ukhuluma indzaba yekucala iGAPA (Licembu la Bogogo labalwa neBuphuya kanye neMbulalave) nekutsi kuyisindze njani imphilo yakhe.

Make wakho Kumele aye Kulelicembu Lelicinisanako

©Eric Miller

Lesisebenta lesisita umphakatsi lesibonwa yindvodzakati yami Phyllis samutjela ngalelinye lilanga, ʹLetsa make wakho lana. Kumele ahambe kulelicembu lelicinisanako.ʹ ngaleso sikhatsi, Phrofesa Monica Ferreira kanye nalabanye labaphuma ku Nyuvesi yase Kapa bebenta lucwalingo lwabo ngetimphilo tabogogo la Ningizimu Afrika. Lesisebenti semphakatsi sangitjela kutsi angibambelele kuye bese ngingenela lelicembu lelicinisanako labalilungisako.

Loku kwakungumtfutfo wabo wekusita talukati ngekubuyisa kuviwa ngetimphilo tetfu. Ngako-ke, sacala lelicembu lekusita ngemuva kweSibhedlela sa Michael Mapongwana eKhayelitsha, edvute nesiteshi semaphoyisa. Nakusacala bekukhona bogogo labasikhombisa kulelicembu. Kwase kungeteka labatsatfu, sabalishumi sesisonkhe.

Sakoleka emarandi lalishumi kumunye sasesivula libhuku lasebhange ngeligama le GAPA, Bogogo Labalwela Buphuya kanye nesifo seMbulalave, ngako sitohlanganisa imali bese siyisebentisa ekutisiteni tsine. Sakhetsa lo GAPA ngekucaphela, sibuke tinkinga tetfu besinato.

Sicabanga Ngekutsi Yini Ledzinga kutsi Siyifundze

©Eric Miller

Kwatsi kuchubeka ngalelicembu lekusitana, sacala emacembu etindlini tetfu lebekatohlangana kanye ngeliviki, saphindze sacala kufuna labanye bogogo. Sabita loku ʹlicembu lenhlangano yekuphilaʹ, lapho senta kuva kanye nekuhlephulelana, silalelene phindze sikhuluma ngetindzaba tetfu. Ku GAPA siphindze safundza ngekutsi isebenta njani iHIV.

Kuvame kutsi kulesisimo sitosindvwa buhlungu kanye nekukwata kepha angeke sikwente loko, ngoba kanjalo asikho kahle kubantfwabetfu futsi akusisiti natsi kutsi sikhone. Sabona kutsi kudzinga sifundze kumihlangano yetfu kutsi sitisite ngetintfo letenteka etimphilweni tetfu.

Kube sikhatsi lesiningi, kusuka yacala iGAPA, lapho ingigcine ngiphilile yaphindze yanginika lamandla lebengiwadzinga kuze ngikhone kuchubeka.

Translated by Phindile Malotana