Kukhululwa Kwa Nelson Mandela

© Eric Miller

Kususwa Kwekuvinjwa kwe ANC

Kusuka ngenyanga yaKholwane nga 1986 Nelson Mandela bekatsintsana nemalunga aka hulumende, ikakhulu ne minista weMtsetfo Kobie Coetzee, kanye na Minista weNtfutfuko Yemtsetfosisekelo, Gerrit Viljoen. Wabanemhlangano naMengameli welive PW Botha ngenyanga Yakholwane nga 1989 eTuynhuys. Ngenyanga yeNgongoni nga 1989 wahlangana naMengameli lomusha welive FW De Klerk.
Ngenyanga yeNdlovana lisuku lwesibili nga 1990, Umengameli welive wamemetela kukhululwa kwe ANC kanye nalamanye emaphathi epolitiki ngesikhatsi etfula inkhulumo yakhe yase Phalamende. Mandela wakhululwa ejele ngenyanga yeNdlovana ngelusuku lelishumi nakunye nga 1990. Mandela ngekushesha wamemetela ngeluhambo lolukhulu eKapa, Soweto nase Thekwini lokwadonsa emakhulu etinkhulungwane ebantfu.

Kutfumela kulukhetfo lwa 1994

Leminyaka leyalandzela umnyaka wa 1994 beyiphitsitela kakhulu. Nelson Mandela wahamba tindzawo te Ningizimu Afrika nencenye yemHlaba, ahlangana nemalunga lamcoka akahulumende kanye ne ANC. Wacala ngeluhambo loluya eLusaka ayohlanga neKomidi Lesetulu we ANC ngenyanga yeNdlovu nga 1990.
Mandela wabese uvakashela uMengameli we ANC – Oliver Tambo eSweden, kepha kwadzinga ente luhambo lwakhe lubelufisha ngekukhula kwekungaphumuli lobekuse Ningizimu Afrika. Ngenyanga ye Nkhwenkhweti nga 1990, Mandela wahola bantfu be ANC, lababamba tinkhulumo nalebebamelele hulumende wase Ningizimu Afrika eGroote Schuur. Ngenyanga yeNhlaba, Mandela wacala liviki lakhe lesitfupha lekuhamba iEurope, United Kingdom, North America kanye ne Afrika. Bekatfolwa kunakwa konkhe lapho bekahamba khona.
ngemnyaka wa 1992, Mandela wachubeka neluhlelo lwakhe lwekuchubekisa luhambo emaveni angaphandle, wavakashela iTunisia, Libya kanye ne Morocco. Yena na Mengameli welive – FW De Klerk ngekubambana bamukela Umhlomelo we Uneso Houphouet-Boigny Peace eParis ngenyanga yeNdlovana ngelusuku lwesitsatfu. Ngesikhatsi lesifanako lamadvodza lamabili angenela Umhlangano Wemhlaba Wetemnotfo eDavo, Switzerland.
Ngenyanga yaMabaso nga 1992, Mandela wabita umhlangano wetintsatseli lapho khona wachaza kutsi yena nemkakhe Winnie, bavumelene kutsi batohlukana ngenca yekungaboni ngaliso linye, lokwavela phakatsi kwabo etinyangeni letimbadlwana.

Kusayinwa kwemibhalo Ngekuvisisana

Mandela waveta ngenyanga yeNyoni nga 1992 kutsi bekalungele kuhlangana na De Klerk ngesizatfu lesitsi utomisa kuveta esiveni kwemicibisholo leyiyingoti bese ukhulula tiboshwa tepolitiki. Bahlangana ekupheleni kwenyanga futsi lennkhulumo yaphumelela ngekutsi kusayinwe Umbhalo wekuVisisana kwebaholi lababili, lokwenta kutsi tingcogco timiswe.

Lukhetfo Lwebumengameli

Ngenyanga yeNyoni nga 1993, Mandela wavakashela iAmerica wase ucela baholi bemhlaba bemabhizinisi kutsi baphakamise umnotfo eNingizimu Afrika. Ngesikhatsi sehhafu yelatha nga 1993 nasekucaleni kwa 1994 Mandela wankhankasa amelele iANC ngelukhetfo lwa 1994 wase ukhuluma nebantfu benombolo lenkhulu kanye nesicumbu sebantfu. Ngemnyaka wa 1994, lukhetfo lwekucala lwabanjwa, kwentelwa onkhe emalunga emphakatsi kutsi avote noma ngabe banguliphi lihlobo.
Ngenyanga yeNkhwenkhweti nga 1994, Mandela wakhetfwa njengaMengameli wase Ningizimu Afrika. Umsebenti wakhe webuNgameli wentiwa ngelilanga lelilandzelako eUnion Building ePitoli futsi wangenelwa bantfu labaningi nebaholi bemave angaphandle la Ningizimu Afrika.
Ngesikhatsi etfula inkhulumo yakhe yalomgidvo, Mandela wabita ‘sikhatsi sekuphola’ wase utsi hulumende wakhe angeke avumele noma ngukuphi kugcekana. Mandela watsembisa kucala sive lapho khona emaNingizimu atohamba aphakeme ngaphandle kwekwesaba.

Lilanga Lelibuhlungu

Ngemnyaka wa 1999 Mandela wehla emsebentini webupolitiki, kepha wachubeka ekukhankaseleni kuphila kanye nemfundvo. Ngelishwa ke Nelson Mandela wasishiya emhlabeni ngenyanga yeNgongoni ngelisuku lesihlanu ngemnyaka wa 2013 nase aneminyaka lemashumi layimfica nesihlanu. Iningizimu Afrika kanye neMhlaba ngempela balila ngekushona kwendvodza lebeyilungile ikhutsatana.
Nge Sisekelo se Nelson Mandela kanye neLitiko le Nelson Mandela Lekucokelela Imali Yebantfwana ne Lifa la Mandela lisachubeka.

Translated by Phindile Malotana

Mandela and the 1994 Elections by Raymond Louw

Wonkhe muntfu ukhuluma ngelukhetfo lwawonkhe muntfu lwa 1994 lolwashintja iNingizimu Afrika kulubandlululo lwemhlaba lobelujulile yangena ku...more