Go lokollwa ga Nelson Mandela

© Eric Miller

Kiletšo ya ANC ya tlošwa

Go tloga ka kgwedi ya Mosegamanye 1986 Nelson Mandela o be a e na le go ikopanya le maloko a mmušo, mathomong le Tona ya Toka Kobie Coetzee, gomme go tloga fao le Tona la Tšweletšo ya Molaotheo, Gerrit Viljoen. Mafelelong o ile a kopana le Mopresidente wa Naga PW Botha ka Mosegamanye 1989 ka Tuynhuys. Ka Manthole 1989 o kopane le mopresidente wa naga, FW de Klerk.

Ka 2 Dibokwana 1990, Mopresidente De Klerk o goeleditše go tlošwa ga kiletšo ya ANC le mekgatlo ya dipolotiki ka polelo ya Pulo ya Palamente. Mandela o ile a lokollwa kgolegong ka la 11 Dibokwana 1990. Mandela le semeetseng a fa polelo ka mašabeng a dirali tša setšhaba ka Kapa, Soweto le Durban yeo e ntšhitšego makgolo a diketekete tša batho.

Keta pele go fihla ka dikgetho tša1994

Mengwageng ye e latelago go ya ka 1994 ba be ba swaregile kudu. Nelson Mandela o sepetše Aforika Borwa le dikarolo tša lefase, a hlkana le maloko a a bohlokwa a mmušo le ANC. O thomile ka leeto go ya Lusaka go kopana le Komiti Khuduthamaga ya ANC ka Hlakola 1990. Go tloga fao Mandela o etetše Mopresidente wa ANC-Oliver Tambo, ka Sweden eupša o ile a swanele ke go fediša leeto ge go gola dikgaruru ka gare ga Aforika Borwa.

Ka Mopitlo 1990 Nelson Mandela, o eteletše pele baromiwa ba ANC go swara dipoledišano le baemedi ba Mmušo wa Aforika Borwa ka Groote Schuur. Ka Phupu, Mandela o thomile ketelo ya gagwe ya dibeke tše tshela ya Yuropa, United Kingdom, Leboa la Amerika le Aforika. O amogetše hlompo kae le kae mo a ilego gona.

Ka 1992, Mandela o tsweleditše peakanyo ya gagwe ya go sepela ya boditšhabatšhaba ye e tseneletšego, ketelo ya Tunisia, Libya le Morocco. Yena le Mopresidente wa Naga - FW de Klerk bommog ba amogetše Unesco Houphouet-Boigny Peace Prize ka Paris ka 3 Dibokwana. Ka nako ye tee banna ba babedi ba ile ba tsenela World Economic Forum ka Davos, Switzerland.

Ka 13 Moranang 1992, Mandela biditše kopanong ya boraditaba moo a boletšego gore yena le mosadi wa gagwe, Winnie, ba dumetše go aroganya ka baka la diphapano, yeo e hlageletšego magareng a bona mo dikgweding tše di sa tšwago go feta.

Rekoto ya go kwešišano e a saenwa

Mandela o laeditše ka Lewedi 1992 gore o be a ikemišeditše go kopana le De Klerk ka maemo a gore o tla iletša swaro ya dibetša tše kotsi setšhabeng le go lokolla bagolegwa ba dipolotiki. Ba ile ba kopana mo mafelelong a kgwedi le dipoledišano tša mekgahlo ka bobedi di feleleditše ka go Saena Kwešišano ya Rekoto ke baetapele ba babedi, yeo e kgontšhitše dipoledišano di thome.

Dikgetho tša Bopresidente

Ka Lewedi 1993, Mandela a etela Amerika gomme a ipiletša go baetapele ba dikgwebo tša ekonomi go tloša dikiletšo mo Aforika Borwa. Nakong ya mafelelo a ngwaga wa 1993 le mathomong a ngwaga wa 1994 Mandela tsene lesolo la go goketša bakgethi legatong la ANC dikgetho tša 1994 gomme a bolela le palo ye kgolo ya masolong a dirali diforamo tša setšhaba.

Ka ngwaga wa 1994, dikgetho tša mathomo tša kakaretšo di bile tša swarwa, go maloko a setšhaba ka moka go bouta go sa lebelelwe mohlobo tekanyo ya bona. Ka Mopitlo 1994, Mandela o kgethilwe bjalo ka Mopresidente wa Naga ya Aforika Borwa.

Tlhomamišo ya Mopresidente ya gagwe e diragetše letšatši leo le latelago ka meagong ya Union Buildings ka Pretoria gomme e tsenetšwe ke kopano ye kgolo ya boditšhabatšhaba ka go kgoboketša kopano ye kgolo go do feta kamoka ya baetapele ka Aforika Borwa.

Nakong ya Polelo ya gagwe, Mandela o kgopetše gore'' ke nako ya go fola” gomme a bolela gore mmušo wa gagwe o ka se dumelele mohuta ofe goba ofe wa kgethologanyo. Mandela o tshepišitše go bopa setšhaba seo maAforika Borwa ka moka ba ka sepelago thwii ka ntle le letšhogo.

Letšatši la manyami

Ka 1999 Mandela tlogetše mošomo wa dipolotiki, eupša o ile a tšwela pele ka lesolo la tša maphelo le tša thuto. Ka maswabi Nelson Mandela a hlokofetšego ka di5 Manthole 2013 ka mengwaga ye e 95. Aforika Borwa le ka nnete lefase le hlobošetša go hlokafala ga monna wa lerato le sebete. Ka Setheo sa Nelson Mandela le Sekhwama sa Bana sa Nelson Mandela bana mašaledi a sa tšwela pele.

Translated by Lawrence Ndou

Mandela and the 1994 Elections by Raymond Louw

Yo mongwe le yo mongwe o bolela ka ga dikgetho tša 1994 tšeo di fetotšego Aforika Borwa go tšwa ka tsinkelo semorafe yeo e tibilego go b...more