Cape Riesling

© Glenneis Kriel

Inchazelo

Le Cape Riesling yintalo yeligilebisi lelidzala lelimhlophe lelivela eFrance, kepha lihlanyelwa kakhulu eAustralia nase Ningizimu Afrika. Ihlanyelwa la Ningizimu Afrika njenge Crouchen Blanc ngenca yekuphazamiseka ngaleligama layo ngalenhlobo yase German lekuyi Rhine Riesling.

Lapho Ivela Khona

Ivela eFrance.

Lamanye Emagama

Angemashumi lamabili nesihlanu emagama lafanako eCape Riesling, kepha iphindze yatiwe nge Crouchen Blanc, Cruchen, Kaapse Riesling kanye ne Paarl Riesling. Ngekungafuni kuyiphambanisa nalentalo yase German lekuyi Weisser Riesling (lephindze yatiwe ngekutsi yi Rhine Riesling) leligama lelitsi Crouchen Blanc kutsandvwa lona la Ningizimu Afrika.

Kukhicitwa la Ningizimu Afrika

Kuhlanyela laNingizimu Afrika kwagcugcutelwa kusuka ngemnyaka wa 1926 ngendzaba yekwenyuka kwalenhlobo kuya etulu. Lamanye emahekitha lamakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa lakhona la Ningizimu Afrika asalinywa nalamuhla nge Crouchen Blanc, kepha langemashumi lamatsatfu nesihlanu emahekitha ancutfwa ngemnyaka wa 2016.
Kuhlanyela lokunengi kuse Breedekloof (110 ha-likhulu nelishumi lemahekitha) nasendzaweni yase Paarl (79 ha – emashumi lasikhombisa nemfica emahekitha) kanye nebakhiciti labatiwako labafana na Theuniskraal (Tulbagh) na Van Loveren (Robertson). Emavini lamadzala lasolo akhicita ahlanyelwa ngemnyaka wa 1962 epulazini iUitsig.

Kukhula/Kuhluma

Le Crouchen Blanc itfwala kancane (lokusho kutsi lamavini akakhokhi incumbi yetigadla/titfonga temagilebisi) (lishumi kuya kulalishumi nesihlanu ema t/ha) kepha akhula ngemandla nekusimiseka lokukahle. Ikhula kahle emhlabatsini losemkhatsini etindzaweni letipholile.
Lelizinga lashukela lelivunwako lelitfwelwe ngekuvuna lihambela kusuka kumashumi lamabili kuya kumashumi lamablili nakubili ngemaphesenti eBalling.

Kuvutfwa

Ligilebisi lelivutfa ngesikhatsi lesiphakatsi, iCrouchen Blanc ivunwa etikhatsini letisekucaleni kwenyanga yeNdlovu, emalangeni lalishumi ngemuva kwe Chenin Blanc.

Emacembe

Lamacembe asemkhatsini, lihlukane kasihlanu neboya lobudze kumitsambo lengiyo.

Emagungumence

iCrouchen Blanc inemagungumence layindingilizi lamancane layincelencele elangeni. Ematfungo mancane futsi ahlangane.

Tilokatane Nemagciwane

iCrouchen Blanc iyincelencele ku botrytis, oidium, kumuhlwa iphindze ibole ebekuntjuza kungalimala emoyeni locinile/lomkhulu.

Kusetjentiswa

Le Crouchen Blanc isetjentiswa ngekukhicita liwayini lelimhlophe. Emawayini anekuba nebudzala uma akhokhwe kahle. Lelizinga lekukhula libudze lobunganani leliwayini leligcinwa ebhodleleni.

Kuvelela/Kunambitsa

Simo seliwayini sisondzele ekugcineni lokuphelele kanye nasetindleleni tekukhula njengetindzawo letipholile letingakhulisa liwayini ngesinongo setjani kube kufutfumala lokuhlukile kungakhokha liwayini lelingekho lula/lelingasheleli. Ngaphansi kwetindzawo letinconywako, iCrouchen Blanc ingenta liwayini lelisetulu lelimhlophe lelinetitselo, leliyincelencele kepha ibenetitselo phindze ibenekuvela kwetjani.

Lokubhaliwe

Kusimisa – loku kusho kutsi lamavini akhokha emagala lamaningi phindze ngekubhala lamagala kulendlela yemahwayela nemapoli/tigodvo (njengelihlatsi lelicanca fenisi) konkhe lokupolishwa kutfola lilanga bese kuvutfwa sikhatsi sinye.

Translated by Phindile Malotana