Cape Riesling

© Glenneis Kriel

Tlhalošo

Cape Riesling ke mohuta o mošweu wa kgale, wa go tšwa mo France, e fela o bjetšwe gagolo kua Australia le Afrika Borwa. Mo Afrika Borwa o betšwe bjalo ka Crouchen Blanc ka lebaka la gore o na le go gakantšhwa le mohuta wa German, Rhine Riesling.

Tlholego

France

Maina a Mangwe

Go na le mahlalošetšagotee a masomepedi hlano a Cape Riesling, e fela mohuta o tsebega gape ka maina a go swana le; Crouchen Blanc, Cruchen, Kaapse Riesling le Paarl Riesling. Mohuta ga wa swanela go gakantšhwa le mohuta wa German Weisser Riesling (o tsebega gape o le Rhine Riesling) Afrika Borwa e rata leina la Crouchen Blanc.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Afrika Borwa e ile ya hlohletšwa gore e bjale mohuta wo go tloga ka 1926, ka lebaka la gore mohuta o na le puno ya godimo. Palo ya go lekana le 270 ha mo Afrika Borwa e sa bjadiwa le Crouchen Blanc, e fela ka 2016 palo ya go lekana le 35ha e tomotšwe.
Dibjalo tše ntši di kua Breedekloof (110ha) le mafelong a go swana le Paarl (79ha) le batšweletši ba tumilego bjalo ka Theuniskraal (Tulbagh) le Van Loveren (Robertson). Dirapa tša kgale tše sa lego mo tšweletšong di ile tša bjalwa ka 1962 mo polaseng ya Uitsig.

Go Gola

Crouchen Blanc ke seswari se se bofefo, (se se ra gore dirapa ga di tšweletše ngata e ntši ya morara) (10 -15t/ha) e fela mohuta o gola ka maatla gomme o dira gabotse ka legora. Mohuta o gola gabotse mobung wa bogolo ba ka magareng le dileteng tše fodilego. Tekanyo ya swikiri mo punong e thoma go 20 - 22° Balling.

Go Butšwa

Ke morara wa sehla sa magareng, Crouchen Blanc e lengwa mathomong a Matšhe, e ka ba matšatši a lesome morago ga Chenin Blanc.

Matlakala

Matlakala a na le bogolo ba ka magareng, mathoko a mahlano le meriri e metelele mo ditšhikeng tše golo.

Dithetlwa

Crouchen Blanc e na le dithethwa tše nnyane, tša sebopego sa nkgokolohave gomme di bokoa go letšatši la go fiša kudu. Dingata tša yona ke tše nnyane gomme ke tše kikitlanego.

Dikhukhwane le Malwetši

Crouchen Blanc e bokoa go botrytis, oidium, downy mildew le tshenyo, mola brittle shoots di na le go senya ke moya o bogale kudu.

Šomišo

Crouchen Blanc e šomišiwa gagolo go tšweletša beine e šweu. Dibeine di na le go ba ageing potential ge di tšweletšwe gabotse. The aging potential ke gore beine e beilwe sebaka se se kae gare ga lebotlelo.

Tatso/Mohlodi

Moanegwa wa beine o tsalwanya le terroir le boemo bja go gola, mohlala, mafelo a fodilego a kgona go tliša dibeine tše di nago monkgo wa bjang mola boemo bjo borutho bo tšweletša dibeine tša mahlodi o makgwakgwa, tša go baba nnyana.
Gare ga boemo bja go gola bjo lokilego, Crouchen Blanc e kgona go dira dibeine tša mohlodi wa dienywa, wa tatso ya magareng e fela ya go ba le dienywa le monkgo wa bjang wa go kwagala kudu.

Digopodišo

Trellising – Se se ra gore dirapa di tšeletša dingata tše ntši gomme ka go bofa dingata ka motato le dikota (bjalo ka legora) burnishes kamoka di tla kgona go hwetša letšatši gabotse e be do gola ka nako e tee.

Translated by Lebogang Sewela