Cape Riesling

© Glenneis Kriel

Ṱhaluso

Ndi veini ya kale tshena, ine ya bva kha ḽa France zwa zwino i wanalesa na u ṱavheswa kha ḽa Australia na Afrika tshipembe. Yo ṱavheswa Afrika tshipembe sa Crouchen Blanc ine ya ṱanganiswa nga dzina na Rhine Riesling.

Vhubvo

France

Manwe Madzina

Huna dzinwe dzi no swika 25 dza Cape Riesling, I dovha ya ḓivhiwa nga Crouchen Blanc, Cruchen, Kaapse Riesling na Paarl Riesling, ai tei u tanganiswa na ya Germany ine ya vha Weisse Riesling (ya dovha ya ḓivhea sa Rhine Riesling) dzina Crouchen Blanc ndi yone ine ya funwa kha ḽa Afrika Tshipembe.

U Bveledzwa kha ḽa Afrika Tshipembe

Zwa uri u ṱavhiwe kha ḽa Afrika Tshipembe zwo ṱuṱuwedziwa nga ṅwaha wa 1926 nga mulandu wa uri muri hoyu uya kona u mela u munzhi na u ita mitshelo minzhi. Dzinwe dzo no swika 270ha kha ḽa Afrika Tshipembe dzi kha ḓi ṱavhiwa na Crouchen Blanc, fhedzi dzo no swika 35ha dzo tupuliwa nga 2016.
Wo ṱavheswa Breedkloof (110ha) na Paarl (79ha) ha vha na vhabveledzi vhane vha ḓivhea sa Theuniskraal (Tulbagh) Van Loveren (Robertson). Miri ya kale yo vha yo bveledzwa nga ṅwaha wa 1962 kha bulasi ḽa Uitsig.

U Aluwa

A u koni u halwa mitshelo minzhi zwine zwa amba uri muri hoyu a u koni u bveledza mitshelo i minzhi (10-15t/ha) fhedzi wone uya kona u hula zwavhuḓi une wa tou hula zwavhuḓi arali u tshi khou geredzeliwa. U hula zwavhuḓi kha mavu o linganelaho na fhethu hune ha rothola. Ndi muri une wavha na swigiri ine ya swika henefha kha 20-22.

U Kaṋiwa

I kaṋiwa vhukati ha khalanwaha, Crouchen blanc i kaṋiwa mathomoni a ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Nga murahu ha maḓuvha a fumi ho kaṋiwa Cheni Blanc.

Maṱari

Maṱari o linganela avha na zwivhanana zwiṱanu na maveve kha tsinga.

Mitshelo

Ndi miṱuku ine ya vha tshipulumbu ine ya sa pfane na ḓuvha, matavhi a hone ndi maṱuku a ṱumana.

Zwiḽi na Malwadze

I dinwa nga zwivhungu na murotholo wo kalulaho wa tshinyadzwa na nga muya arali wa vha u muhulwane.

Mushumo

I shumiswa kha veini tshena, ine nḓila yayo ya vhuḓi ya musi i tshi khou hula arali yo bveledzwa zwavhuḓi. Zwa uri I dzulese zwi bva kha uri yo vheiwa lwa tshifhiga tshingafhani boḓeloni.

Muthetshelo na Muḓifho

Zwiito zwa veini heyi zwi ya fana vhukuma na zwa Terroir na ku alutshele kwa hone sa tsumbo fhethu hune ha rothola i bvisa muthetshelo wo no nga mahatsi, ngeno yo ṱavhiwa fhethu hune ha rothola i tshi bveledza veini ya coarse. Arali yo tou ṱavhiwa zwavhuḓi fhethu hune havha na mavu matete iya kona u bveledza veini ire na mitshelo ine ya vha na munukhelelo wa hatsi.

Zwa Ndeme

Muri hoyu uya bveledza matavhi manzhi ane a afhedza o huvhala nga ḓuvha nga uri aya kona u phuletshedza na fhethu hune havha uri huna dzi ḓirata na matanda.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe