Cape Riesling

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Cape Riesling mhlobo wesimilo samaderibe esidala esidabuka enarheni ye-France, kodwana atjalwa khulu enarheni ye-Australia kanye neSewula Afrika. Esewula Afrika atjalwa njenge-Crouchen Blanc ngebanga lokuwahlangahlanganisa nomhlobo obizwa nge-Rhine Riesling wenarheni ye-German.

Imvelaphi

Adabuka e-France

Amanye Amagamawo

Kunamagama amatjhumi amabili nahlanu womhlobo lo i-Rhine Riesling, kodwana ubuye waziwe njenge-Crouchen Blanc, Cruchen, Kaapse Riesling kanye ne-Paarl Riesling. Nokho kufanele ungahlangahlanganiswa newe-German i-Weisser Riesling (nobuye waziwe ngokuthi yi-Rhine Riesling) kunjalo nje igama elithi i-Crouchen Blanc lithandwa khulu eSewula Afrika.

Umkhiqizo weSewula Afrika

Ukutjalwa kwawo eSewula Afrika kwakhuthazwa ukusuka ngomnyaka ka-1926 ngebanga lomkhiqizo ophezulu womhlobo lo. Inani elibalelwa ema-270 ha lama-Crouchen Blanc lisatjelwe eSewula Afrika, kodwana inani elima-35 ha laruthulwa ngomnyaka ka-2016.

Inengi leentjalo lise-Breedekloof (110ha) kanye nendawo ye-Paarl (79 ha) kanti-ke kunabakhiqizi abaziwako abafana ne-Theuniskraal (Tulbagh) kanye ne-Van Loveren (Robertson). Iimvini emidala khulu nesakhiqizako yatjalwa ngo-1962 eplasini i- Uitsig.

Ukukhula Nokuthela

I-Crouchen Blanc mhlobo othela kancani (okuhlathulula bonyana iimvini ayikhiqizi amaderibe amanengi) umkhiqizo wona ubalelwa ukusuka ku-(10 -15t/ha) kodwana ukhula ngamandla begodu uthela khulu nawusekelweko. Eendaweni ezipholileko umila kuhle ehlabathini yesisilinganiso esiphakathi. Ukuvunwa kwawo okumumethe iswigiri kubalelwa ukusuka ku-22° Balling.

Ukuvuthwa Kwawo

Avuthwa phakathi esikhathini sonyaka, i-Crouchen Blanc ivunwa ekuthomeni kwenyanga kaNtaka, emalangeni angaba litjhumi ngemva kwe-Chenin Blanc.

Amakari

Amakarawo asilinganiso sobukhulu esiphakathi, kanye neencenye zesiphetho ezihlanu ezineempenda kanye namaboyana amade emithanjenawo emikhulu.

Amamomori

I-Crouchen Blanc inamamomori amancani nangazwani nokutjhiswa lilanga. Iimpakana zamaderibawo zincani.

Iintjhabalalisi

I-Crouchen Blanc ayizwani ne-botrytis, oidium, downy mildew kanye nokubola kuthi nasele aqinileko oniwe mumoya onamandla.

Umsebenzawo

Umhlobo lo i-Crouchen Blanc uvamise ukusetjenziselwa umkhiqizo wewayini emhlophe. Amawayini avame ukuba namandla wokujiya nokuluphala lokha nakakhiqizeke kuhle. Ukujiya kwawo kuhlathulula isikhathi iwayini ezasiqeda ngebhodlelweni.

Inambitho

Imikghwa yewayini le ihlobene ngokuseduze khulu ne-terroir kanye nobujamo bukumila kwawo, isibonelo, eendaweni ezipholileko ungakhiqiza iwayini yenambitho elinephungana elimnandi kuthi eendaweni ezifuthumeleko ukhiqize iwayini yenambitho elibabako nehlabako (course), kuthi ngaphasi kweendawo zobujamo obulungeleko, i-Crouchen Blanc yenza iwayini emhlophe yezinga eliphambili, enothileko, godu emnandi kanye nenephunga elimndani lotjani.

Amanothi (notes)

Ukuwasekela – kuhlathulula bonyana iimvini ikhiqiza amagatja amanengi begodu ngokubophelela amagatja ngedarada emapalini njenge-hedge woke amahlangothi akghona ukuthola ilanga begodu avuthwa ngesikhathi esisodwa.Translated by Johannes Nkosinathi