Brittle Stars
Inkhanyeti Lephuka Malula

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Inkhanyeti Lephuka Malula

Lelinye Ligama Layo

yi Serpent stars

Ligama Lesayensi

Ophiuroidea

Linani

Imikhono ifika kumasentimitha lamashumi lasitfupha

Kutichaza

Ipatalele, njenge disiki, umtimba loyindingilizi lonemikhono lesihlanu noma ngetulu. Imigogodla lemincane ikhula kulemikhono lokutenta tibukeke ‘tinetilwane’. Umlomo wayo ume ngasesiswini. Kute tibunu ngetulu. Imibala ihluka ngansundvu, munyama, bovu, luhlata loyakumnyama, mhlophe kanye naluphuti lowatiwako.

Satiso Sebantu Bonkhe

Le Ophiuroidea iwela ehlangotsini lwe Echinodermata phylum, lefaka tonkhe Tinsiba kanye netinkhanyeti te Lwandle, icucumber yeLwandle kanye netidalwa telwandle. Tisebentisa imikhono natihambahamba. Lemikhono yephuka kalula, kanjalo naleligama. Tingphindze tiyikhulise lemikhono. Tingakhicita emacandza elwandle lelivulekile. Letinye taletilwane tingakhokha letincane ngekhatsi kwemitimba yato.

Kudla Kwato

Tidla tibi tetilwane letibolile, tilwane tasemantini letincane kanye netibungu. Tilwane noma titjalo letifile.

Kuhambisa

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/kubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Brittle star (Inkhanyeti Lephuka malula) - Ophiarachna affinis
Basket star - Ophiothrix puropurea