Brittle Stars

© Jean Tresfon

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Brittle stars

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Serpent stars, Basket stars

Igama Lesayensi

Ophiuroidea

Ubukhulu

Imikhono ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi asithandathu

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba wesakhiwo esirondo, opataleleko kanye nemikhono emihlanu nofana ngaphezulu. Imikhonwayo ivame ukumila amathanjana amancani nekungiwo avame ukuyenza ibonakale ikarisa. Umlomayo usemuva. Ayinaso isitho sokukhipha uthuvi encenyeni ephezulu yomzimba ephezulu. Imibalazo ihluka ukusuka kozotho, onzima, obovu, o-olive,omhlophe kanye no-orentji okujayelekileko.

Ilwazi Elivamileko

Isigaba se-Ophiuroidea uwela ngaphasi komhlobo we-Echinodermata phylum, begodu ifaka hlangana yoke imihlobo ebizwa nge-Feather kanye nama-Sea stars, Sea cucumbers and Sea urchins. Zisebenzisa imikhonwazo ukukhambakhamba. Imikhonwazo iphuka lula, kungakho iphiwe igameli. Nokho zikghona ukumila eminye imikhono. Zimhlobo ozala ngendlela yokubekela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko. Eminye imihlobazo iqoqoselelela ngemathunjini.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla, iququ/ iinzibi ezizakama ngemanzi, imihlobo yeenkala ezincani, imizoka, kanye neengcuba nofana iinlwani ezidla iingcuba.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Brittle star - Ophiarachna affinis
Basket stars - Ophiotrix purpurea