Ngaka Peter Magubane le go Tswalelelwa a le Tee Kgolegelong

© David Meyer-Gollan

Letswele le Šoro la Kiletšo

Ka letšatši le le tlwaelegilego ka Phupu 1969 ke la go fetola bophelo bja mogaša ditaba Ngaka Peter Magubane. Letswele le šoro la kiletšo le betha ka maatla. Ga se la mathomo a ilego a tlaišwa ke maphodisa, eupša nakong ye o gogetšwe ka kgolegong Pretoria. Moo o ile a botšišwa dipotšišo ke maphodisa. Ba be ba nyaka gore a ba botše ge e le gore o romilwe ke ditšhaba go bea Aforika Borwa e le ye mpe.

O dirilwe go ema matšatši a mahlano le mašego a mahlano bošego godimo ga ditena tšeo di sa tiiyago, Peter a wa ka letšatši la bohlano. O beilwe ka botswalelelong a le tee ka kgolegelong go fihla ka kgwedi ya Diphalane 1969, ge a latofaditšwe ka fase ga Molao wa Kgatelelo ya Bokomanisi. Ditatufatši tše maatla kudu tša nna go tšwela pele.

Ka Dibokwana 1970, o latofaditšwe la semeetseng ka morago ga go sa bonwe molato, ka kgorong ya tsheko. Ba tšwela pele go mo golega ka bo tee ka kgolegelong. Ka Phato 1970 o latofatšwa gape, ka fase ga Molao wa Botšhošetši, le gape ka Hlakola 1971, ka fase ga karolo ya Tshela ya Molao wa Botšhošetši — go dumelela go golegwa ga gagwe gwa sebaka se se sa tšebjego. Mafelelong o a lokollwa ka 1971. Peter o tšere palomoka ya 586 ya matšatši a go tswalelelwa ka botee.

O seke wa Lebala, Eupša Sawrela

O be a tlamega go rola modiro Rand Daily Mail ka ge a sa le ka fase ga kiletšo ya mengwaga ye mehlano ka 1972, o bile a o tlola gomme o hwetša dikgwedi tše dingwe tše tshela ka kgolegong. 'ke bile ka patela go ba motšea diswantšho ka mo nageng' a enega. Ka pela ka morago ga taelo ya kiletšo ya felela ka Diphalane 1975, o boile ka tseleng ya gagwe ya ditaba ka Rand Daily Mail.

"Ga go yo a be a tlilego go nkemiša gore ke bolele nnete!'ka bothakga o a hlaloša ka moo a hweditšego ditsela le mekgwa ya go phologa ka tswalelelong ya botee ka kgolegelong. Maatla a gagwe, a be a tšwa go Modimo'' o a re bulela,'gomme ke be ke tseba gore ke be ke sa dira selo fela sa phošo! Ka moka see ke se dirilego e be e le go tšea seswantšho sa bana ba šoma dipolaseng'.

O a gopola,'Ke be ke kgona go kwa ba bangwe ba bagolegwa ba goeletša bošego, ge ba hlorišwa. Ge ke be ke nagana gore ke be ke le tee fela, ke be ke tla gafa. E nthušitše kudu go tseba gore ke be ke se tee fela o tlaišegago.

Go be go na le ba bangwe ba go feta nna, ka Robben Island, ba direla kotlo ya bophelo kamoka' Lehono ke monna wa moya wa fase wa go sega ka pela, gomme go molaleng gore ga se a dumelela lehloyo go tlatša pelo ya gagwe.'O seke wa lebala, eupša o swarele. O swanetše go tšwela pele ka bophelo bja gago.'