Dokotela Peter Magubane kanye Nekujeziswa kwakhe yedvwa

© David Meyer-Gollan

Sibhakela Sebudlova ngekwe Mphatfo

Ngelilanga lelifana nalamanye nga June 1969 lilanga lengucuko ku Peter Magubane loyindvodza yetindzaba. Lesibhadlela sebudvodza ngekwemphatfo safika ngemandla. Akusiko kwekucala ahlukunyetwa ngamaphoyisa, kepha ngalesisikhatsi wadonswa wayiswa eJele lelikhulu lelisePitoli.

Lapho wafike wabutwa imibuto ngulamaphoyisa. Ngenkhani bebafuna abatjele umangabe utfunyelwe ngemakhomanisi kutsi afake iNingizimu Afrika lilambu lelimbi’. Wentiwa kutsi eme emalanga lasihlanu kanye nebusuku lobusihlanu etitinini letingakemi kahle, Peter waculeka ngelilanga lesihlanu.

Solo ugcinwe yedvwa kwaze kwaba ngu mnyaka we Mphala (October) 1969, lapho agwetjwa ngaphansi Kwesento Sekucindzeteleka kwema Khomanisi. Lamacala ekuhlasela achubeka. Nge Ndlovana emnyakeni wa 1970, emva kwekukhululwa lamacala, waphindze waboshwa ngekushesha, enkantolo. Bachubeka bamubeka yedvwana njengesijeziso.

Ngemnyaka wa 1970 enyangeni yeNgci (August) waphindze wagwetjwa futsi, ngaphansi kwe Sento seBuphekula, kanjalo futsi ngenyanga yeNdlovu ngemnyaka wa 1971, ngaphansi kwe Sahluko Sesitfupha ku Sento Sebuphekula —bavumela kubanjwa kwakhe baphakadze. Ekugcineni wakhululwa ngemnyaka wa 1971. Peter wacitsa emalanga lamakhulu lasihlanu nemashumi lasiphohlongo nesitfupha ahlaliswe yedvwa njengesijeziso.

Ungakhohlwa, Kepha Colela

Waphocelelwa kutsi ashiye umsebenti wakhe eRand Daily Mail abe solo angaphansi kwekumiswa iminyaka lesihlanu ngemnyaka wa 1972, wayephula waphindza wadonsa tinyanga letisitfupha ejele. ʹ Ngibhadele ngekuba ngumtfwebuli titfombe kulelive,’ wasicephulela.

Kwatsi nje nakuphela sikhatsi sekumiswa ngemsebenti wakhe ngenyanga yeMphala ngemnyaka wa 1975, ubuyele etindzabeni takhe ne Rand Daily Mail. ʹKute lobekatongivala ekukhulumeni liciniso!ʹ Ngekulungela wachaza kutsi wayitfola njani indlela kanye netaba tekuphila esijezisweni sekuhlaliswa yedvwa.

Emandla akhe avela ku Nkulunkuluʹ , wakhuluma, ʹ futsi bengati kutsi kute lebengikwentile! Konkhe lengakwenta kutsi ngitsatse bantfwana basebebta emapulazini.ʹ wacokelela, ʹBengitiva leletinye tiboshwa timemeta lilungelo busuku bonkhe, nabahlukunyetwa. Kube ngake ngacabanga kutsi ngimi ngedvwa, ngabe nganhlanya.

Kwangisita kakhulu kwati kutsi bengingasingedvwa lobekahlukunyetwa. Kukhona bebahlukunyetwa ngetulu kwalokwami, eRobben Island, bagwetjwe timphilo tabo.ʹ Namuhla uyindvodza lephansi lesheshe ihleke, futsi kuyakhanya kutsi akazange avumele intfukutselo kutsi igcwale inhlitiyo yakhe. ʹUngakhohlwa, kepha Colela. Kumele uchubeke ngemphilo yakho.ʹ