Letšatši le le tlwaelegilego la Mopresidente Mandela

© Eric Miller

Go Tšoga Pele Letšatši le Hlaba

Mopresidente Mandela o be a thoma letšatši la gagwe pele ge letšatši le hlaba ka 5:30 mesong — ka nako tše dingwe ka pejana go ya ka dinyakwa go yena — o be a dira malao a gagwe gomme o be a tšea metsotso ye 30 ya go itšhidilla. Le ge e ba o ka Kapa goba ka Pretoria, o be a le ka kantoro ya gagwe ka morago ga 7 mesong go šoma ka poso ya gagwe.

Mangwalo a ka bago 50 le 45 ya megala megala di be di amogelwa ka kantorong ya gagwe tšatši le lengwe le le lengwe, le ge e le gore 90% ya tše ke poso ya balatedi e be e swanelwa ke go arabjwa. 10% e šetšego e be e fapana go ya go dingongorego tša batho mabapi le sebopego sa naga le melawana yeo e hlongwilego goba e sa tla go hlongwa, ditaletšo, dikgopelo ka sebaka sa go saena maina goba ka go hweletša bangwadi thušo ya mešomo.

Mangwalo a Balatedi a Mandela

Mangwalo a baletedi a be a le borutho, gantšhi a na le tebogo ye kgolo kudu. Mohlala o tee wa go romelwa ka kontorong ya gagwe ya ANC ka Shell House Johannesburg — mothuši wa gagwe o ganne go tsebagatša leina la moromedi go feta fela gore e be e le mosadi wa leina la Seafrikanse — e be e le Molaetša ka elekthroniki go President@ANC.org.za Go tšwa go: Mdi — Go ya go: Mopresidente Sediri: WENA O wo mogolo kudu!!!!!! Melaetša ye mengwe ye be ye re: “..... diroto tša lerato.’ “..... Oops! Ke kgopela swarelo ka go se re letšatši la matswalo le botse … ” "Re leboga ka moka se o se dirilego ka tekatekano mo lefaseng.

" Molaetša wo mo tee go tšwa go ba lapa ka Seattle, Washington, ka United States o feteseditše "dikganyogo tše botse" go Mopresitente ya oketša, "Ke tshepa gore o tla re etela ge o e tla Seattle". Bontšhi bja melaetša e šomana le mathata a Aforika Borwa ye e lebeletšego kudu dintwa ka aonageng, sediri se se tlilego nako le nako gape.

Ye mengwe e šoma ka malao o šišintšwego wa tšhenyegelo ya mpa le dipotšišo tše dingwe tša sepolotiki. Melaetša ye mengwe e ngwadilwe phošo, go swana le yo mongwe yo o bego o swaya Mopresidente Mandela phošo ka go hlasela ka bongpedi. Go be go le molaleng gore e lebelešitšwe go Mopresidente wa Zimbabwe Robert Mugabe gomm o bile wa fitisetšwa. Mangwalo ka moka a bile a arabiwa.

Dikopano, Ditemošo le tša Mešomo

Ka 8 mešong kopano ya Mopresidente e thomile, le ditemošo ke ditona tše dingwe goba bahlankedi ba mmušo le dipoledišano le maloko a setšhaba. Tiragalo ya mesong e fedile ka 12:45 pm ka letena la sekgalela, yeo gantšhi e be e le go go šoma ga go ja dijo tša mosegare.

Mopresidente o be a efoga nama ye khubedu (le ge e le gore ge a be a etetše ka motse selegae Transkei goba ka mafelong a mangwe moo ditlwaedi tša selegae di tswelelega pele o be a ikhwetše a lebane le nama mo sejong se sengwe le se sengwe). O be a rata diselae le dikenywa tše foreše gomme a gana dijo tša ka thining.

Thapama ya gagwe o be a e fetša ka go swara dikopano le Dikhonferentshe tša babegi ba ditaba, goba mešomo gomme mantšiboa, dijo tša semmušo goba le kopano. Nako ya malao ya gagwe e ka ba ka 9:30 goba 11 bošego go ya ka letšatši la gagwe. O be a na le maatla kudu le bokgoni bja go šoma le go dula a tlhokometše ke baeletši ka kalafi ba gagwe ka lebelo la ditiragalo tša gagwe.

Ka letšatši le tee ge a dira filimi, "A Day in the Life of the President" ya tšweletšo ya lekala la Weekly Mail TV, o be a tšoga pele ga 5 am le go fofa ka go tloga Boemafofaneng bja Umtata ka Transkei ka 5:30. Ka morago ga sefihlolos sefofaneng o thomile go phetha ka tlwaelo ya lengwalo ka go apara le ka Union Buildings ka 7:10 mesong.

Letšatši leo o fofetše ka Kapa thapama ya morago go ya mošomong wa mantšiboa ka bohoeng bja beine ka Neethlingshof ka Stellenbosch pele ga ge a boela gae ka Houghton, Johannesburg, gomme a robala ka 11 bošego. Ke Šetulo yeo e tla bego e golofaditše monna wa mofsa.

Translated by Lawrence Ndou