Letsatsi la tlwaelo mo botshelong baga moPresidente Nelson Mandela

© Eric Miller

O Tsoga ka Makuku

Mopresidente Mandela o ne a simolola letsatsi la gagwe pele go nako ya 5:30 mo mosong — ka malatsi a mangwe e ka nna pele fa fao, go laelwa ke gore o tlhoka go dira eng — O ne a ikalollela dikobo mme a tse metsotso ele 30 ya go ikatisa. Go sa kgathalesege gore o kwa motsesetoropong wa kapa kgotsa kwa Pretoria, o ne a fitlha kwa ofising ka ura ya bo7 go bona makwalo a gagwe.

O ne a ka bona makwalo a ka nna 50 le megala ya founu e ka nna 45 letsatsi le lengwe le lengwe. Le fa e ne ele gore diperesente dile 90 tsa tsone ene ele makwalo a balatedi o ne ae araba yotlhe.

Palo ee salang ya diperesente dile 10 ke makwalo a batho ba ba nang le dingongorego mabapi le seemo sa setshaba le maano a manaeo a melao ya setshaba a aneng kgotsa aa tlile go tlhomiwa.

Makwalo a mangwe ke ditaletso, dikopo tsa letshwao la monwana wa moitsege le go thusa bakwadi ba makwalo ditiro.

Makwalo a Balatedi baga Mandela

Makwalo a balatedi a ne ale tletse mofuthu le botsalano. Sekao se sengwe ke sa lekwalo le le neng le kwaletswe ofisi ya ANC kwa Shell House kwa Johannesburg — mothusi wa gagwe o bile a gana go bua leina la mokwadi kwa ntle ga gore ke lekwalo la mosadi yo a nang le leina la seAfrikanse — Email to President@ANC.org.za From: Mrs — To: The President Subject: YOU O mogolo go fetsisa!!!

Melaetsa e mengwe e ne ere: “.....di’basket tsa lerato’ “.....Oops! Ke kopa maitshwarelo ka go sa go lakaletse letsatsi le le monate la matsalo. ..” “Re lebogela tsotlhe tse o di dirileng go bona toka mo lefatsheng...” Molaetsa o mongwe go tswa kwa lelapeng la wa Seattle, Washington, kwa United State le ne ele la “ditakatso tsa matlhogonolo” go mopresidente mme la tswelela ka gore, “Re solofela gore o tla re etela ga o fitlha kwa Seattle mo leetong la gago le le latelang”.

Bontsi ba melaetsa e ne e samagane le mathata a Afrika Borwa, bogolosetona kaga dikgoka tse di bonalang mo lefatshe la rona, kgang ee nnang e tlhagella makgetlho a mantsi. Tse dingwe di ne di botsa kaga kgang ya melao ee tsitsintshweng ya go senya ga mpa(abortion) le dipotso tse dingwe tsa sepolotiki mo letsatsing leo.

Melaetsa e menwe e ka nna le aterese tse di fosagetseng, jaaka lekwalo le le neng le kgala mopresidente Mandela ka go tlhasela batho ba ba ratanang le batho ba bong ba bone. E ne ele lekwalo le le neng le kwaletswe mopresidente wa Zimbabwe Robert Mugabe, mme la fetisetswa kwa teng. Makwalo otlhe ane a arabiwa.

Dikopano, Dikitsiso le Meletlo

Ka 8am mo mosong kopano le mopresidente ene e simolola, go tla nna le dikitsiso ka di’minister kgotsa badirela puso le dipuisano tse di rileng le maloko a setshaba. Karolo ya kopano ya mo mosong ene e fela ka 12:45pm mme go bonwe dijo tsa motshegare. Gantsi bane ba ja ba ntse ba bereka.

Mopresidente one a sa rate nama ee tshibidu (le fa ele gore ga a etile kwa magaeng a Transkei kgotsa kwa mafelong a mangwe o ne a iphitlhela a fiwa nama ka dijo tsotlhe). O ne a rata go ja di’salad le maungo ebile one a sa batle dijo tse ditswang mo motemeng.

A ka nna mo dikopanong motshegare wa gagwe otlhe, ka diphuthego kgolo tsa babega dikgang kgotsa ditirelo tse di rileng, mme le bosigo a ka nna le meletlo e mengwe e a tshwanetsweng ke go itlhagisa kwa go yone. Nako ya borobalo e ka nna 9:30 kgotsa 11pm go laolwa ke ditiragalo tsa letsatsi leo.

O ne a na le matlhagatlhaga, le mofolofolo a go bereka gore a kgalemelwe ke dingaka tsa gagwe go iketla ka mosebetsi wa gagwe. Ka letsatsi le lengwwe fa a ne a dira setshwantsho sa “A day in the life of the President”, ya bagatisi ba tsa television kwa Weekly Mail, o ne a tsoga ka 5am gore a pagame sefofane go tswa kwa Umtata ka 5:30am. Fa a sena go fitlhola mo sefofaneng o bile a simolola tiro ya gagwe ya go buisa makwalo kwa Union Buildings ka 7:10am.

Ka lone letsatsi leo o bile a pagama sefofane gape go mo isa kwa Kapa gore a itlhagise kwa moletlong mongwe bosigong joo kwa Neethlingshof wine Esstate kwa Stellenbosch, mme a bowela lapeng go bona boroko kwa Houghton, Johannesburg ka 11pm. Ke lenaneo le le neng le ka imela mongwe yo motsha.

Translated by Ikalafeng Maedi