Lilanga Lelivamile la Mengameli Mandela

© Eric Miller

Uvuka Lilanga Lingakaphumi

Umengameli Mandela abecala lilanga lakhe lilanga lingakaphumi nasekugabance insimbi yesihlanu ekuseni — ngaletinye tikhatsi ekuseni kakhulu kunaloku kushiyane lokutsi yini ledzingeka kakhulu kuye — abetigcebela umbhedze wakhe bese ucitsa imizuzu lemashumi lamatsatfu ajima. Noma ngabe bekasuke ase Kapa noma ePitoli, bekabase hhovisi ngekushesha emva kwensimbi yesikhombisa ekuseni atokhona kufundza tincwadzi takhe.

Letinye tincwadzi letimashumi lasihlanu kanye netincingo letimashumi lamane nesihlanu lebetingena ehhovisini lakhe onkhe malanga, noma nje letingemaphesenthi lamashumi layimfica aloku bekutincwadzi lebetiphuma kubalandzeli bakhe lebetidzinga kuphendvulwa.

Lamaphesenthi lalishumi lasele bekutintfo lebetiphuma kubantfu lebebanenkinga ngetintfo telive kanye nemigomo lebetikadze noma lebetisatotsatfwa, timemo, ticelo tekutsi abanake ngesayina tinshwana tabo lebebeta nato noma umuvo wakhe wekutfola imisebenti yebabhali.

Tincwadzi Tebalandzeli ba Mandela

Letincwadzi betifutfumele futsi tinebungani, ngalokujwayelekile tibhalwe ngekukhululeka. Sinye Sibonelo lesatfunyelwa ehhovisini lakhe le ANC Endlini ye Shell lese Goli — umsiti wakhe wala kusho ligama lalobekayitfumele ngenca yekutsi beyichamuka lomunye make weligama lesiBhunu — lobeka Email leya ku Mengameli@ANC.org.za Iphuma ku: Mrs — Iya ku: Mengameli Sihloko: Wena Umkhulu!!!!!! Leminye imilayeto itsi: “ emabhasikiti elutsandvo.’ “ hhayi mani! Ncesi ngekungasho kutsi Lusuku lwekutalwa loluhle …” ʺ Siyabonga konkhe lokwentile ngekulingana emhlabeni.

ʺ Munye umlayeto uchamuka kumndeni waka Seattle, eWashington, lose United States lowendlulisela ʺ tifiso letinhleʺ kuye Mengameli waphindze wengeta, ʺ Siyetsemba utosivakashela nawuphindze ubuya eSeattleʺ. Liningi lalemilayeto belikhuluma ngetinkinga tase Ningizimu Afrika letibhekene nebudlova kulelive, sihloko lesavela ngaleso sikhatsi saphindze savela. Letinye betikhuluma ngemtsetfo wekukhokha tisu kanye naleminye imibuto yetepolitiki yangalelo langa.

Leminye imilayeto titfunyelwe ngelikheli lelingasilo, njengalena yinye lebeyikhuluma kabi uMengemali Mandela ngekuhlasela labageyi. Bekubonakala kutsi ihloselwe uMengameli wase Zimbabwe Robert Mugabe futsi yachutjelwa phambili. Tonkhe letincwadzi taphendvulwa.

Imihlangano, Tetfulo Letimfishane kanye Nemicimbi

Ngensimbi yesiphohlongo ekuseni umhlangano weMengameli wacala, netetfulo letentiwa ngulabanye bominista noma baphatsi bakahulumende kanye netingcoco nalamanye emamemba elinyenti. Umsebenti wasekuseni bowuphela nga 12:45 pm (nasekuyoshaya insimbi yemadina emini) kanye nekudla kwasemini, lebekujwayelwe kutsi kudla kwasemini.

Umengameli bekangayifuni inyama lebovu (noma nje bekatsi nakavakashele emakhayeni eTranskei noma letinye tindzawo lapho khona lisiko litiveta utitfola abhekene nenyama kusosonkhe sidlo). Abetsandza tibhidvo kanye netitselo letinsha abengafuni kudla lokuhlala etikoteleni noma emabhodleleni.

Limvakwemadina lakhe belingacitfwa emihlanganweni, emihlanganweni yetintsatseli noma emicimbini kantsi nebusuku bungaba nemicimbi, sidlo sasebusuku noma umhlangano. Sikhatsi sakhe sekulala kungaba nasekugabence insimbi yemfica ebusuku (9:30 pm) noma ngensimbi yelishumi nakunye enhloko (11 pm) kushiyane kutsi lilanga lakhe belime njani. Abenemndlandla lomangalisako kanye nebuningi bemsebenti kantsi labamululekako bayamcaphelisa ngemphilo yakhe kutsi ahambisane nemisebenti yakhe.

Ngalelinye lilanga nakenta lelifilimu, ʺ Lilanga Emphilweni ya Mengameliʺ lakhelwe luhlelo lwamabonakudze weLiposi Leliviki, wavuka kucala 5 am angakavuki ngobe abehamba ajake esikhumulweni setindiza lesise Transkei lokwa ekuseni nakugabance insimbi yesihlanu(5:30). Ngemuva kwekudla kwasekuseni endizeni wacala lomsimeto wetincwadzi eUnion Buildings nasekugabence insimbi yesikhombisa ekuseni (7:30 am).

Ngalelolanga wandiza waya eKapa ngetikhatsi tasentsambama ayela umcimbi wasebusuku eNeethlingshof endzaweni yemawayini lese Stellenbosch ngaphambi kwekubuyela ekhaya lakhe lelise Houghton, Egoli, bese ulala ngensimbi yelishumi nakunye ebusku (11 pm ). Luhlelo lobelungenta indvodza lencanyana ingakhoni.

Translated by Phindile Malotana