Ilanga elijwayekileko likaMongameli uMandela

© Eric Miller

Uvuka ngaMasa

UMongameli uMandela wathoma ilanga lakhe ngamasa ngesikhathi sika-5.30 am ngesinye isikhathi ekuseni kunalokho kuya ngokobanyana kutlhogeka bonyana enzeni bekazindlulela umbhedakhe, azijuguje umzimba imizuzu engaba yi -30, Nanyana bekaseKapa namkha ePitori Besele ase ofisini nge iri lekhomba nekukulapho afunda khona imilayezo yakhe, nekuzincwadi eziyi -50, aphinde aphendule imitato iskhathi esingabamasumi amane nekulinani abadomsela ngalo umkgala malanga woke e-ofisini lakheli.

I-10% eseleko bekuba ngevela ekutshwenyekenin kwabantu ngendlela zombusazwe zingakho, imithetho ebesele ithethwe natjhana izokuthathwa, iimemo, iimbawo zokobanyana azobatlikitlela ama-autographs, namkhana ikgelebho lakhe lokobana atholele abatloli imisebenzi.

I-Mandela Fanmail

I-Fanmail beyifuthumele, inobungani ikhombisa nokuthokoza Isibonelo sinye asathunyelwa e-ofisini yakhe yeANC e-Shell House ngeJwanisbhege umkgelebhi wakhe wala ukuveza i-email ye-President@ANC.org.za Yayitlolwe bonyana ivela kuNkosikazi Iya ku: Mongameli Isihloko: WENA Uyikakaramba!!!!!!! Eminye imilayezo beyitlowe: “……….i-basket yothando’ “……….Maye! Ngiyaqolisa ngokungatjho bonyana langa elihle lamabeletho” “Sithokoza koke okwenzileko, kobanyana silingane ephasinapha.”

Munye umlayezo obuya emndenini we Seattle, Washington, e-United states, wamfisela iinlokotho ezihle uMongameli wangezelela ngokobanyana “Sithemba bonyana uzozikweriyela mhlana uza eSeattle ngeskhathi esizako. Imilayezo eminengi beyiqalene nemiraro yeSewula Africa, khulukhulu ilunya elikhona enakgeni le , nebekuyindaba ekhambe ivela.

Abanye bebatshwenywe mthetho mlingwa wokukgulula umbhungu , abanye bebazibuzela imibuzo yepolotiki yamhlokho.Iminye imilayezo beyithunyelwe e-adresini ekungasiyo, kufana nomunye ebewugceka uMandela ngokuhlasela abantu abathandana ngobulili bunye .

Kodwana bekusepepeneni bonyana umlayezo loyo utlolelwe uMongameli we Zimbabwe uRobert Mugabe ,begodu wadluliswa kanti ke zonke iincwadi ebekazithola beziphendulwa.

Imihlangano , iminyanya nemihlangano yokubika.

Ngeskhathi saka 8am uMongameli wathoma umhlangano wokubika, ebewathulwa ngabanye aboMinista namkhana basebenzi bakakgulumende, namanye amalunga womphakathi .Koke lokho kwaphela ngo 12:45pm, kwadliwa isidlo semini.

UMongameli bekangathandi ukudla inyama ebomvu, nanyana lokhanyana nakakweriyele eTranskei nanyana kwezinye iindawo lapha basaphetha khona amasiko, bekazithola aqalene nenyama esidlweni esinye, nesinye. Bekathanda ama-salad nenthelo ezitja , begodu angayidli inyama engemablegeni.

Bekaqeda isikhathi sakhe soke sangemva kwamadina, emihlanganweni, kuma-conference wabosondaba, namtjhana iminyanya, entambama kube ngeminye iminyanya godu, isidlo sebusuku, namkhana umhlangano. Bekalala ngo 9.30 namkhana ngo 11pm kuya ngokobanyana ilanga lakhe lijame njani. Bekanomdlandla omkhulu, nekgono lokusebenza, begodu ubaluleki bakhe bezamaphilo bekufanele bahlale bamkhumbuza bonyana ahlele kuhle into zakhe.

Ngelinye ilanga nakenza ifilimu i- “A Day in the life of the President “ayenzela i-Weekly Mail TV production unit, wavuka ngaphambi kukaSam, wayesele aphuma eskhumulweni semphaphamtjhini se-Umtata Transkei ngesikhathi saka 5.30. Ngemva kobanyana adle isidlo sakhe sekuseni, esiphaphamtjhinini, wathoma isiko lakhe lencwadi e- Union Buildings ngo7.10am.

Ngelanga akhwela ngalo isiphaphamtjhini aya eKapa ngemva kwamadina, ayela umnyanya wentambama e-Neethlingsh of wine estate ese Stellenbosch, ngaphambi kobanyana abuyele kwakhe e-Houghton eJwanisbhege ngo11 ebusuku. Ngisho nomsegwabo gade angadinwa nakagade amajadu njengaye nje.

Translated by Busisiwe Skhosana