Letsatsi le tlwaelehielng la Nelson Mandela ka Raymond Louw

© Eric Miller

O Tsohile ka Madungwadungwane

Mopresidente Nelson Mandela o qadile letsatsi la hae pele tsatsi le tjhaba ka 05:30, ka nako e nngwe ho tsowa ka nako ho ne ho tswa ka ditlhokeho ho yena, o iketseditse bethe ya hae mme a qete metsotso e 30 a ithapolla. E kaba o Cape Town kapa Pretori, o ofising ya hae ka mora hora ya bosupa hoseng o se a kene a sebetsana le di email.

Mangolo a 50 di emaile tse fetang 45 di ne di fumaneha ka letsatsi, le ha 90% ya di email e le tsa batho ba moratang feela ba ne ba lokelwa ho arajwa. Mme tse 10% tse setseng e ne e le tsa batho ba nang le ngongoreho ka maemo a mmuso wa setjhaba melao e neng e kentswe tshebetsong, dimemo, dikopo tsa ho tekena le thuso ya ditjhelete ya mesebetsi.

Mangolo a Batshetsi

Mangolo a batshehetsi a ne a le mofuthu le ho ba le setswalle, ha ngata ba bontsha kgotsofalo. Mohlala wa le rongwetsweng kantorong ya hae ya ANC e Shell House Johannesburg, ha re ya ntsha lebitso la motho ya rometseng, mme ntle le moo e ne e le mosadi wa lebitso la Afrikaans, le ne lere: Email ho president@anc.org.za From: Mrs ……..

To: The President Subject: You O moholo!!!! Melaetsa meng e re: “… dibasekete tsa lerato.” “… Oops! Tshwarelo ka ho sere mahlohonolo a letsatsi la tswalo….” “Re ananela tsohle tseo o di entseng bakeng sa tekatekano lefatsheng.” Molaetsa o mong o tswa lelapeng le dulang lewatle, Washington, United State ba fana ka ‘ditakaletso tsa mahlohonolo’ ho mopresidente mme oa hlalosa, ‘ke tshepa o tla re etela nakong e tlang ha o tla baduding ba lewatle’.

Boholo ba mangolo a neng a buwa mathata a Afrika Borwa a ne a tsepamisitse maikutlo ho merusu e etsalang ka hare ho naha, e leng bothata bo neng bo hlaha kgafetsa. Ba bang ba ne ba buwa ka molao wa hontsha mpa le potso ya sepolotiki ya letsatsi.

Melaetsa e meng e ne e le e lebisitsweng atereseng e fosahetseng, o mong o ne o nyatsa mopresidente Mandela ka ho hlasela batho ba utlwanang ka bong. O ne o lebisitswe ho mopresidente wa Zimbwabwe Robert Mogabe mme o ile wa fetiswa.

Dikopano, Ditlaloso le Mekete

Ka 8 hoseng dikopano tsa mopresidente di ya qala, ditlhaloso ho tswa ho diministatra kapa ditho tsa mmuso le dipoisano le ditho setjhaba. Mananeo a hoseng a fella ka 12:45 pm ka nako ya dijo tsa motsheare, eo hangata ho neng sebetswa.

Mopresident o ne a sa je nama e kgubedu (o ne a tobana le phepetso e kgolo ha a ile mahaeng Transkei kapa dibakeng tse ding moo ho neng ho entswe mekete ya setso o ne a tobana le nama ena ka nako tsohle). O ne a rata disalate le ditholwana tse foreshe mme o ne a sa rate dijo tsa makolokoti.

Motsheare wa mantsibuya o ne a o qeta dikopanong, dibokeng kapa meketeng mme bosiu teng e ne e le meketjana e mengata, dijo tsa bosiu le dikopano. O ne arobala ka 09:30 kapa 11 bosiu, ho ne ho tswa feela ka letsatsi la hae.

O ne a e na le matla le bokgoni ba ho sebetsa le ho nka dikeletso ho dingaka ho lekanya tshebetso ya hae. Ka letsatsi leo a etsang filimi ya ‘letsatsi bophelong ba mopresidente, bakeng sa tlhahiso ya Weekly Mail TV, o ne a se a tsohile pele Sam a mo isa Umtata Airport Transkei ka 05:30.

Ka mora dijo tsa hoseng ka sefofaneng, o qala mangolo a tsamaiso ya mesebetsi Union Buildins ka 07:10 hoseng. Letsatsing leo o ile fofela Cape Town motsheare wa mantsibuya bakeng sa moketjana wa mantsibuya wa Neelthlinghof wine estate Stellenbosch pele a kgutlela lapeng la hae Houghton, Johannesburg, a robala 11 bosiu. Ke letoto le neng le ka hlola monna ya monyane.

Translated by Sibongile Sonopo