Usuku kwi mini ka Mandela

© Eric Miller

Ukuvuka ngo Nyezi

UMongameli uMandela ebeluqala usuku lwakhe phambi kokuba kuphume ilanga ngentsimbi ye 5:30 – Ngamananye amaxesha wayefika ngaphambi kweloxesha kwakuxhomekeka ekuxakekeni ko suku lwakhe. Waye zondlulela ibhedi yakhe, emveni koko achithe imizuzu engama shumi amathathu (30mins) ezilolonga. Nokuba usekapa okanye ePitoli, waye base ofisini yakhe nje emveni kwentsimbi yesibhozo (7am) afike ajonge iposi yakhe.

Ileta ezingamashumi amahlanu (50) nemfono mfono ezingamashumi amane anesihlanu (45) zazingena kwi ofisi yakhe mihla le, nangona ubuninzi (90%) ibi zincwadi zabalandeli bakhe, bekufuneka ziphenduliwe. Ubuncinci ke (10%) ibi luluntu oluvakalisa ukuxhalaba ngemeko yesizwe, imithetho ekhoyo neseza kusekwa, izimemo, izicelo ezazifuna ukutyikitywa nguye okanye ababhali abafuna uncedo lwakhe ekufuneni umsebenzi.

Incwadi Ezazibhalwa Ngabalandeli baka Mandela

Incwadi zabalandeli baka Mandela zazihlala zifudumele, zinobubele kwaye zinombulelo. Umzekelo owathunyelwa kwi ofisi yakhe ye ANC eShell House eGoli – Umncedi wakhe akazange avume ukuveza igama lalo wathumela incwadi ngaphandle kokuba ngu Mfazi one fani ye Afrikaans.

Ethi: Email to President@ANC.org.za Isuka: Mrs Iya: Ku Mongameli Isihloko: NGUWE Ungoyena mkhulu!!!! Eminye imiyalezo ibibalwe: “ibhaskiti zothando". “…Yho! Ndiyaxolisa ngoku ngakunqweneleli usuku lokuzalwa olumnandi…” “Siyabulela ngako konke okwenzileyo, ukwenzela wonke umntu alingane ehlabathini”. Omnye umyalezo owawusuka kusapho olaluse Seattle, Washington, eMelika wawibhalwe “Iminqweno emihle “ku Mongameli yaqhubeka yathi, “Siyathemba uyakusindwendwela xa uphinda usiza apha eSeattle”.

Inkoliso yalemiyalezo eyayi jongene nengxaki zalapha eMzantsi Afrika zasi jongene nobu ndlobongela kweli lizwe, umba ke owawuvela amaxesha amaninzi. Abanye babethetha ngemithetho ekwakusele kuxoxwa ngayo yokuqhomfa izisu neminye imibuzo yezopolitiko kurhulumente owaye phethe. Eminye imiyalezo yayijongiswe kumntu ongenguye, nje ngale yayigxeka uMongameli uMandela ngoku “hlasela” abangamadoda abathandana namanye amadoda.Le ke incwadi yayibhekiselwe ku Mongameli uRobert Mugabe wase Zimbabwe, yadluliselwa kuye ke lencwadi. Zonke iincwadi zaziphendulwa.

Imihlangano, Intetha Ezimfutshane Nemicimbi

Ngentsimbi yesibhozo imihlangano ka Mongameli yayiqala, ngama gqaba ntsintshi kunye naba phathiswa nabasebenzi baka rhulumente kwaye ne ntetha nabahlali. Umhlangano wakusasa waphela ngentsimbi ye 12:45 ngesidlo sasemini, kumaxesha amaninzi kwakusityiwa kusetyenzwa.

uMongameli ke wayengathandi ukutya inyama ebomvu (Nangona nje wayesithi xa ehambele emakhaya (Transkei) okanye kuzakwenziwa umsebenzi wesixhosa wayezifumana ejongene nenyama kuko konke ukutya akutyayo).

Wayethanda imifuno, neziqhamo wayengadibani nokutya oku nkonxiweyo. Ixesha lakhe lase mveni kwemini wayelichitha kwimihlangano, kwinkomfa zabe ndaba, okanye imicimbi, idinala okanye umhlangano wase mveni kwemini okanye umhlangano. Ixesha lakhe lokuya ebhedini ibingu 9:30 okanye u11:00 ebusuku kuxhomekeke ekuxakekeni kwemini yakhe. Waye semandleni kwaye ekwazi ukwenza umsebenzi wakhe, kwaye wayehlala elumkiswa ngogqirha bakhe ukungazixheshi kakhulu ngomsebenzi.

Mini ithile esenza umfanekiso bhanyabhanya othi “A Day in the Life of the President” wayesenzela iWeekly Mail TV Production unit, wayevuka ngaphambi ko Sam abe ephuma kwisikhululo senqwela moya eMthatha eTranskei ngo 5:30. Emva kwesidlo sakusasa kwi nqwelo moya, waqala elisiko lokufunda iincwadi/leta kwisakhiwo iUnion Building ngentsimbi ye 7:10 kusasa. Lo mini wakhwela inqwelo moya eya eKapa emveni kwemini, esiya kumsitho wasemva kwemini eNeethlingshof Wine Estate eStellenbosch phambi kokuba abuyele kwikhaya lakhe eHoughton, eRhawutini, abese bhedini ngo 11 ebusuku. Le ke ingqubo yayinoku mdinisa umfana oseze ngobuso ezweni.

Translated by Zikhona Plaatjie