Umkhiqizo Wamagwava

Umkhiqizo kanye Nokusetjenziswa Kwawo

©Louise Brodie

Amagwava adliwa ahlaza, asikwa abemakota adliwe njenge apula. Isthelo esifretjhisi sivamise kobana sifakwe emasaladini wenthelo nanyana siphakelwe neswigiri kanye nekhrimu kuma-dessert. Amagwava adliwa afakwe itswayi kancani kanye ne-pepper begodu kwenziwa nangabo i-sauce. Njengesthelo esimumethe ileveli ephezulu ye-pectin, amagwava asetjenziselwa ukwenza amaswidi, ijeli kanye nejemu. Amagwava kwenziwa nangawo ijuzi begodu ayakhenwa nanyana onyiswe.

Umkhiqizo Wephasi Loke

Inarha yeNdiya ikhamba phambili ngokukhiqiza amagwava begodu ikhiqiza okungasenani i-40% yamagwava ephasini loke. Ilandelwa yinarha yange-China, Thailand, Pakistan Mexico, Indonesia kanye ne-Bangladesh.

Umkhiqizo weSewula Africa

Amagwava athulwa esifundeni se-Western Cape nge-Sewula Africa avela enarheni ye-Madeira. Iteni yokuthoma etjalwe ngomncopho wokwenza inzuzo yatjalwa e-Paarl ngonyaka ka-1890, itjalwa ngu-Faan Retief. Umkhiqizo omkhulu wamagwava esifundeni seSewula Africa usesifundeni sange-Western Cape, Mpumalanga, kanye ne-Limpopo Provinces.

ESewula Africa amagwava asebenza emabubulweni lapha bawakhena khona kodwana mvanje sele amanengi atjalelwa ukudliwa afretjhi, ukwenza ijuzi, ijamu kanye nokuwomisa. Isifunda se-Western Cape sele sibone ukukhiqizwa kwamagwava kuvuswa godu, kutjhayelwa mabubulo awakhenako nenza ijuzi ngawo. Amabubulo amanengi wamagwava akhiqizwa esifundeni se-Western Cape asetjenziselwa ukulungiswa kuthi inncenye yomkhiqizo usiwe eenarheni zangaphandle sele uyi-purée. Amagwava weSewula Africa afretjhi akasiwa eenarheni zangaphandle ngebanga lokobana abola msinya kanye nangebanga lentjhijilo ze-phytosanitary, kodwana umthamo omnengi wamagwava alungisiweko uyiswa eenarheni zangaphandle qobe mnyaka.

Ukurhweba Ngawo

©Louise Brodie

Afretjhi
Amagwava afretjhi athengiswako ahlala akhona eSewula Africa yoke ebusika hlangana kwenyanga kaSihlabantangana kanye neyaka Sinyikhaba.

Akheniweko
Amagwava wekhwalithi avuthiweko avunwa athuthelwe lapha akheniwa khona, lapha bathoma khona ngokuwakhetha bawasuse iskhumba ngemva kwalokho bawakhene. Amagwava akheniweko asetjenziswa njengesizedi, asetjenziselwa ukubhaga kanye nokwenza amasaladi begodu lokhu kuyingenisela imali iSewula Africa.

Ihlanganisela Yentanga
Aamagwava amanengi avunwa akhitjhwe iintanga nanyana kwenziwe ngawo amajuzi wenarha le newenarheni zangaphandle.

Ijuzi Yamagwava kanye nehlanganisela yezinye iinthelo
Ijuzi yegwava emsulwa ithandwa khulu bathengi. Amandla womnambitheko wegwava wenza bona abe sthelo esihle lokha nakahlanganiswa nezinye iinthelo.

Amagwava onyisiweko
Iinthelo ezonyisiweko kanye nelezo ezifakwe iswigiri, ezibizwa kobana ma-dainty guava squares Kaye nama-rolls zithandwa khulu bathengi.

Translated by Busisiwe Skhosana