Lesser Bushbaby
Isinkwe Esincane

© Shem Compion

Igama

Isinkwe Esincane [Galago moholi]

Isethulo

Isinkwe saziwa ngochwepheshe ngokuthi iGalago moholi, isilwane esincane esisankawu esihlala ezihlahleni, esikhuthele ebusuku. Ziyakwazi ukugxuma ibanga elibabazekayo phakathi kwezihlahla. Ngezinye izikhathi ziyehla zihambe phansi, zihambe ngemilenze yangemuva noma ngayo yomine.

Zidlani

Ukudla kwesinkwe yinhlaka nezinambuzane. Asikaze sibonakale sidla isithelo kodwa kungenzeka.

Zizalana Kanjani

Izinsikazi ziba nesikhashana sokuzala ebusika. Zijwayele ukuzala amaphahla ngaphambi kokuna kwezimvula, elandelwa yisikhathi sokuzala sesibili ngokushesha. Ngaphambi kokwethwasa kobusika obulandelayo amaphahla esibili ayazalwa. Isikhathi sokumitha siyizinsuku eziwu-125.

Ziphila Kanjani

Ngaphandle kokuthi amaduna asekhulile agwema impi ngokuba nezigodi ezahlukene ngawodwana, inhlalo yesinkwe esincane iyefana neyesinkwe esinomsila omkhulu esibizwa nge-Thick-Tailed Bushbaby. Izinkwe ezikhulile zidla ngazodwana, kodwa abangani bayahlangana ebusuku badlale, futhi ziyabuthana ngaphambi kokulala emini zibe ngamaqoqo afinyelela esithupheni.

Ngaphambi kuka-1974 bekwaziwa izinhlobo eziyisithupha kuphela, kodwa ngo-1995 ucwaningo luye lwakhombisa ukuthi empeleni kunezinhlobo eziwu-17 ezidinga e-Afrika. Njengoba amahlathi ase-Afrika ecwaningwa kabanzi nobuchwepheshe buthuthuka, ukuvunjululwa kwezinhlobo eziningi kuyanda.

Zitholakala Kuphi

Ngenxa yokuthembela ezihlahleni, zitholakala emathafeni anamahlathi, ikakhulukazi amahlathi omunga, usdubu waseZambezi noMsasa. Lolu hlobo lwezihlahla lutholakala eLimpopo naseMpumalanga eNingizimu Afrika, naseBotswana.

Okuphawulekayo Ngaso

Noma kungumkhuba waso ukuhamba ebusuku kucatshangwa ukuthi isinkwe singezinye zezilwane eziyingcosana ezesaba ubumnyama. Lo mbono ususelwa esimweni sokuthi sibukeka sengathi sinovalo uma sizula ebusuku. Akukho okuphathekayo okufakazela lo mbono, kodwa abacwaningi abaningi bayasho ukuthi zonke izidalwa ziyakhathala uma zizula, yingakho ukukhathala kwaso kuthathwa njengokwesaba kanti akunjalo.