Lesser Bushbaby

© Shem Compion

Leina

Lesser Bushbaby goba Lesser Galagos [Galago moholi]

Matseno

Lesser bushbaby, borasaense ba e tsebja bjalo ka Galago moholi, ke ye nnyane, e rata go dula mo mohlareng e mafolofolo bošego. Di na le bokgoni ba go taboga bokgole bjo makatšago gare ga mehlare. Ka dinako tše dingwe di ka sepela mo fase, ge di sepela ka maota a morago goba ka ona ka a manne kamoka.

Dijo

Dijo tša Lesser Bushbaby ke mmotu wa mohlare le dikhunkhwane. Leša ya dienywa ga se e rekotiwe eupša e ya kgonega.

Go Tswadiša

Basadi ba na le nako ye kopana ya oestrus ka marega. Gantši ba belega mafahla pele ga sehla sa pula, seo se latelwago ke oestrus ya bobedi. Pele ga go thoma sehla sa go oma se se latelago mafahla a bobedi a belegwa. Nako ya go gola e tšea matšatši a 125. Mosadi tla amana le tše tona tše di selelago nakong ya godimo ya kgomo ya gagwe.

Maitshwaro

Ka ntle le tše tona tše kgolo di ila tatelelo ka bo bona, ka go phegelela dilete tša tšona, tsela ya tšona ya kgwerano e swana le Bushbaby ya mosela o koto. Tše kgolo ke ditsomi tša mo sephiring, eupša bagwera ba a kopana bošego go ikopanya, le go hlakana kamoka pele bay a go robala mosegare ka dihlopha tše tshela.

Peleng ga 1974, mehuta ya tše selelago o be o hweditšwe, eupša ka 1995 Dinyakišišo di bontšhitše gore go bile le mehuta ye 17 ye na lego temogo ya tumelelo mo Afrika. Ka ge ddithokgwa tša mahlale tše ntši di a hlotletšwa bjalo ka ge ditheknolotši di kaonafatšwa, kutollo ya mehuta ye mpsha e tlo tšwela pele.

Mo di Hweditšegalago

Ka lebaka la gore di bota mo mehlarenf, di iletšwa go savannah woodlands, kudukudu Acacia, Rhodesian teak le Brachystegia woodlands. Mehuta ye e hlaga mo Phrobentsheng ya Leboa, Mpumalanga le Botswana.

Mehlala ya Tšhemo

Le ge e le gore di phela bošego, go na le kgopolo ye tšweleditšego gore Bushbaby ke ye nngwe ya diruiwa tše di tšhabago leswiswi. Kgopolo ye theilwe godimo ga ge e be e phela e bonala e tšhogile ge e sepele bošego.

Ga go na selo se tsentšhitšego mo kgopolong ye, eupša bontši bja banyakišiši ba bolela gore diphoofolo ka moka di a hlokomela ge di sepela – gomme ke ka lebaka leo mokgwa wa hlokomelo ka phošo go thwe ke letšhogo.