Bushbaby

© Roger de la Harpe
Dibushbay goba Galago ya Afrika ke diphoofolo ya go hlalefa kudu yeo e lego nnyanye go di feta kamaoka ka khonthinenteng, le ge e kabe e tlwaelegile, e ka se bonwe ka lebaka la maitshwaro a yona a go sepela kudu ge e le bošego. Gantšhi e ya kwewa go feta go bonwa, ka dilelo tša go hlaba bošego.
Bala tshedimošo Bushbaby ye nnyane
Bala tshedimošo Bushbaby ya mosela wo mo koto

Lesser Bushbaby

jo tša Lesser Bushbaby ke mmotu wa mohlare le dikhunkhwane. Leša ya dienywa ga se e rekotiwe eupša e ya kgonega....more

Thick-Tailed Bushbaby

Dibushbaby tša mosela o mokoto di dula sethokgweng goba gare ga bjanye, di phela ka leboya-bohlabela bja Aforika Borwa eupša fela ka dinokeng le dikgweng tša mabopong a lewatleng...more