Bushbaby
Ikghabu

© Roger de la Harpe
Iinkghabu nanyana ama-Galagos we-Afrika ziimfenyana ezincani kinalezo zenarhakazi begodu, nalokha zibonakala zikhona nje, azibonakali lula ngesimanga sokobana zinomukghwa wokukhamba ebusuku. Esikhathini esinengi uzizwa ngesililo sazo esihlabako ebusuku esifana nesabentwana kunokobana uzibone.
Funda okunengi ngeenkghabu ezibizwa ngokuthiwa ma-Lesser Bushbaby
Funda okunengi ngeenkghabu ezibizwa ngokuthiwa ma-Thick-tailed Bushbaby

Lesser Bushbaby

Abososayensi bazi umhlobo lo weenlwani ngokuthi yi-Gaago Molholi, (Matshilandlu) kusilwanyna esincani somhlobo nofana esimndeni weemfene ozihlalela emthini kodwana utjhagala khulu ebusuku....more

Thick-Tailed Bushbaby

Umhlobo lo wamoMaphelaphelana abaduna bavamise ukwakha isiqhema sokulala ndawonye nabasikazi kanye namadzinyanabo....more