Bushbaby

© Roger de la Harpe
Ema Bushbabies (Bantfwaba belihlatsi) noma ema Galogos ala eAfrika nguwona atilwane letincane talelive bese, noma tijwayelekile, atibonakali malula ngendlela letitiphatsa ngayo. Kukhulunywa ngato kakhulu kune kutsi tibonakale, ngalokukhala kwato ungatsi bantfwana ebusuku.

Lesser Bushbaby

Ema lesser bushbaby esifazane anesikhatsi lesimfisha sekulungela kuhlangana ngesikhatsi semakhata. Avama kutala emaphahla lamabili kungakefiki sikhatsi setimvula, lesisheshe silandzelwe sikhatsi...more

Thick-Tailed Bushbaby

Le Thick-tailed Bushbaby itsatsa emahlatsi noma tindzawo letinetjani letivulekile etindzaweni letisenyakatfompuma ye Ningizimu Afrika, kepha letinemifula naletidvutane nemahlatsi letitipha indzawo lekahle kuya entasi...more