Thick-Tailed Bushbaby
Bushbaby Lomkhulu Lonemusila

© Roger De la Harpe

Libito/Ligama

Umntfwana welihlatsi wemsila locinile.

Kuvela/kubukeka

Lo bushbaby wemsila lomkhulu nguwona amudzaka kuletilwane tema galago. Budze benhloko nemtimba buhambela kuma milimitha lasuka kumakhulu lamabili nemashumi layimfica nesikhombisa kuya kumakhulu lamatsatfu nemashumi lasikhombisa nakutsatfu, bese budze bemsila, busuka kumamilimitha lamakhulu lamane nelishumi nesihlanu kuya kumakhulu lamane nemashumi lasikhombisa nakutsatfu. Linani lemtimba waletindvuna ivela ngetindlela letimbili ngekutsi makhulu ngemtimba kunalamasikati.
Umbala waloboya uyisiliva losansundvu kuya kumphunga bese ngaphansi bavame kubanelibala lelikhanyako. Loboya buyashona futsi bumnyama, bunensontfo, bucishe bubebudze, busamagagasi, futsi buchazwa ngekutsi abumanyateli. Avama kwehlisa aphindze angehlisi tindlebe tawo lokutinika indlela lecakile noma lengavakali kahle.
Lamehlo akhomba phambili futsi makhulu. Njengetilwane letiningi tegalago, kunalokusapulete ekugcineni kwetingalo kanye netingalo letilusito ekugalajeni. Letingalo tato tindze, bese letintwane tipatalele netingalo letipatalele.

Kudla Kwato

Bantfwana basemahlatsini labanemisila lecinile badla titjalo kanye netitselo, batiwa nangekutsi badla netilwanyana. Ngetemfundvo la Ningizimu Afrika, cishe emaphesenti lamashumi lasitfupha nakubili ekudla kwato bekuyinyama lesemlonyeni lengetelelwe, titselo netilwanyana. Bantfwana belihlatsi bemsila locinile bahlukana ngendzawo.
Egoli, eNingizimu Afrika, tilwanyana betibekiselwa kubamba liphesenti lelisihlanu lwalokudla, bese eKenya tilwanyana tingatsatsa emaphesenti lamashumi lasihlanu kuya kumashumi lasikhombisa ekudla. Sinye silwanyana lesingaba kudla kwesikhatsi ngumuhlwa lomkhulu, iMacrotermes falcigar. Uma lemihlwa ingendlela lengatsi timphiko ngekuma, bantfwana belihlatsi bemisila lecinile babonwa bayidla lemihlwa emhlabatsini bangasebentisi tandla. Njengenjwayelo kudla kwabo kufaka, tilwanyana, titselo, emacembe, timbali, imigololo/holoholo, emacendza kanye netinyoni.

Kwentiwa/Kwakhiwa

Sikhatsi sekutala se mntfwana welihlatsi wemsila locinile sihluka ngendzawo. Egoli tikalelwe ngenyanga yeLweti bese tivela ngenyanga yeNgci nenyanga yeNyoni eZambia. Sikhatsi sekumitsa sitsatsa ngenyanga yeNgci eZanzibar nase Pemba. Sikhatsi sekushisa saletinsikati singatsatsa emalanga langaba mashumi lamane nakune. Sikhatsi lesihlalako ngekhatsi esiswini samake wayo likhulu nemashumi lamatsatfu nakutsatfu emalanga.
Linani laletincane livame kubanguletimbili kepha tingaba tintsantfu. Letinsikati tifika esigabeni sekukhula nasetineminyaka lemibili budzala. Emuva kwekutala, letinsikati tibese tishiya labancane bato etihlahleni tibe tihamba tiyotingela. Tikhokha lubisi lolunemandla ikakhulu naticatsaniswa nelicembu letilwane letihakaniphile. Lokukungahlangana nendlela letiphila ngayo njengetilwane letinemandla letitfwala letincane tato ngesikhatsi sato sekumunyisa kantsi ke legalago ayikhoni kukwenta loko.
Leti tilwane titala kanye ngemnyaka, umalokuhlanyelwe sekucinile. Noma nje natigciniwe kuyashiwo kutsi letitilwane tiyachubeka nesikhatsi sato sekubamba, ngaleyondlela tiyakhona kutala futsi tingabi nesikhatsi sekutala. Tilulu takhiwa ngemahlahla etitjalo. Munye umntfwana lomncane utalwa ngesikhatsi laphokhona emaphahla lamancane etilwane singekho noma siyindlala. Lamancane alunyulwa ekucaleni kwesikhatsi sesomiso. Lamancane atfola kukhululeka kubomake babo emkhatsini wemaviki lamane nalasitfupha emphilo. Yomibili lemilili itsatsa sigaba sekukhula natinetinyanga letimashumi lamabili ngemnyaka/budzala.

Indlela Letitiphatsa Ngayo

Lonamntfwna welihlatsi nguyena atiwa ngekulunga kakhulu. Leti tilwane, kunalamanye ema galagine, tinyakata ngetinyawo letine emahlatsini nasetihlahleni. Uma letilwane tizuba, tisima ngemilente yangemuva kucala. Nasekufanele inyakate emhlabatsini etindzaweni letivulekile emkhatsini wemadvwala, letilwane tiyazuba. Tibanemtfutfo ngelinani lemahora layimfica nehhafu ngelilanga ngesikhatsi sasehlobo bese ngesikhatsi sasebusika kubamahora lamashumi lamabili ngelilanga. Leti tilwane tiyaphitsitela, yomibili lemilili iyanyamalala kundzawo kutalelwa kiyo. Lamadvuna anyamalala ayekhashane futsi nakasesigabeni lesincane ngemnyaka kunalamasikati, ngakoke bulunga beliningi kulamadvuna kuyashintja kakhulu kunalamasikati.
Lamadvuna anganyamalala kakhulu kunalamasikati kwentela kunciphisa kuhlangahlangana nakahlanganiswa. Lamadvuna nalamasikati anetigaba/tindlela letingaweleli kuminyaka lelinganako yayinye, kepha tiyakhona kulingana naletincane noma letindzala. Lamadvuna anemakhaya lawelela yinye noma babili labasikati. Letitilwane tindlela yekutiphatsa budlakadlaka natihlanganiswa. Bantfwana belihlatsi bemsila locinile bakhomba indlela yekuchumana ngaphandle kwendlela yekuhlangana ngemacembu. Lamasikati ahamaba embili kuletilwane. Lamadvuna lasakhulile ngemnyaka atfolwa alandzela lamasikati lasakhulile lapho agcinwa khona kunekutsi kube ngulamasikati lalandzela lalamadvuna. Bese lawo lamasikati lagciniwe atfolwa kutsi abanekulwisa lawolamadvuna.
Kudlala kwebantfwana belihlatsi kufaka kuhamaba ngelihaba, bacosha, badlalisa imisila, badlala ngekuphushana, kulumana lokungasiyo ingoti, kanye nekuzubazuba. Kulamancane lenandlela yekudlala itfolwa ngelilanga lekucala lemphilo. Lamancane adlala kakhulu uma atfola inkhululeko kubomake babo ngesikhatsi semaviki lamane nalasihlanu emphilo. Alala kutilulu letingemamitha lasihlanu kuya kulalishumi nakubili emhlabatsini. Bantfwana belihlatsi bemsila locinile balala kanyekanye/bonkhe ngesikhatsi sasemini, kepha besebayehlukana ebusuku kwentela kutingela. Batfolwe kutsi bahamba sigaba lesilikhilomitha linye busuku bonkhe. Tihlala ngemacembu lamancane kusuka kumabili kuya kulasitfupha.
Sehluko salelicembu siyehluka. Kungaba lipheya linye lalamadzala namunye lomncane, babili labadzala labasikati nalomncane, noma munye lomdzala lomsikati nalomncane. Lamadvuna lasakhulile atsandza indzawo aphindze afuna likhaya leliwelela lamasikati lamanengi ngelinani. Bantfwana belihlatsi bemsila locinile batsatsa tandla tabo batente tigubheke/tibengumgodzi, besebachamela kuto. Emvakwaloko batsatsa lomchamo bawuvutfutele etitsendzeni telinyawo. Uma ahamba, ishiya umchamo lomncane ngetulu kwemhlaba. Umchamo waletindvuna ugezeka/usuka malula kunalowo walensikati, futsi noma lelensikati naseyitfombile, lelendvuna ibese ikhokhela umchamo wayo kulelensikati, kepha onkhe emakilasi lamadzala enta ngalendlela. Lomntfwna welihlatsi wemsila locinile iyachama-bese uyawasheka uma itingela endzaweni lensha, kubuka intfweni lengakajwayeleki, ngesikhatsi kusuka luchweba, kanye nekuvana kwekukhulisana. Indlela letitiphatsangayo ivela kanengi kuyinye ngayinye.

Lapho Atfolwa Khona

Bantfwaba belihlatsi bemsila locinile batfolwa emakhaya ase Somalia, Kenya, Tanzania, nasetichingini tase Zanzibar.letitilwane tiphila etindzaweni letiphakeme kanye nasemahlatsini laseceleni kwelwandle. Leti tilwane tiphindze tihlala emahlatsini lasemantini. Le galago yemsila locinile, noma umntfwana welihlatsi, utfolwa eMphumalanga ye Afrika kusuka eningizimy yeSudan kuya empumalanga ye Ningizimu Afrika kwengcela eningizimu yase Angola.
Ngaphambi kwa 1974 tatisitfupha kuphela tilwane letabonwa, kepha ngemnyaka wa 1995 lucwalingo lwakhomba kutsi ngempela tilwane letilishumi nesikhombisa letatfolwa kubonwa la Afrika. Ngebuningi bemahlatsi ala Afrika lachazwa ngetesayensi phindze nangekutfutfuka yetebuchwephesha kusayensi, kutfolwa kwetilwane letiningi letinsha tingatsandza/kungenteka tichubeke.