Lesser Bushbaby

© Shem Compion

Tingalo tato letisesandleni timiswe kwaletetfu tsine bantfu, nangendlela lutwane lwesibili enyaweni lelimise ngayo njenge lugalo lendlu lencane. Leligalo lelikhombile lisetjentiswa nakuhwaywa boya lobusenhloko kanye nasentsanyeni bese lisebenta kuhlobisa tindlbe. Letingalo netintwane tisendzaweni lelingene lecinile lebambako nakugitjelwa tihlahla nasetindzaweni letishelelako. Lomuno wekukhomba mufishane kunaleleminye iminwe yesandla loku kwenta kutsi itokhona kubambelela emacembe lamadze. Le Mohol, noma le Lesser Galago yala Ningizimu Afrika ichazeka ngalelitinyo layo lengatsi likamo.

Letikhumba taleti tilwane tisansundvu sa mphunga kuya ku nsundvu lolula. Noma kunjalo, letindzawo letiseceleni kanye nendzawo lengasetinyaweni tihlala tiba nelibala lelimtfubi. Kunemabala emkhatsini wemehlo kanjalo nendingilizi lemnyamana ngakulinye liso.

Kudla Kwato

Tilwanyana nemagcolo esihlahla, tiyawakhotsa kanye nemanti emvula lahlala etindzaweni letivulekile.

Kwentiwa/Kwakhiwa

Njengenjwayelo batala emaphahla ngambili kungakafiki tikhatsi temvula, letilandzelwa sikhatsi sesibili sato sekuhlanganiswa. Ngaphambili kwekufika kwesikhatsi sesomiso kusuke sekutelwe emaphahla lamanye lamabili. Timitsa sikhatsi lesingemakhulu nemashumi lamabili nesihlanu semalanga. I Bushbaby yesifazane ingahlangana newesilisa lasitfupha nasekufike sikhatsi sayo sekuhlanganiswa. Ema Bushbaby esifazane abeka bantfwababo etilulwini nakayo tingela kudla, abasusa engotini ngekuhamba nabo abatfwele ngemilomo. Besilisa bababeka libala ngekutsi bachamele besifazane.

Kutiphatsa Kwato

Le lesser bushbaby leyatiwa betesayensi ngekutsi ngu Galago moholi, ngulencane, letsandza kudlaladlala etihlahleni ngetikhatsi takusihlwa. Ayakwati kuzuba asuke kusinye sihlahla aye kulesinye. Ngaletinye tikhatsi utitfola tihambahamba phansi emhlabatsini, umatihamba ngaletinyawo tato letingasemuva noma ngato totine. Ngaphandle kwalamadzala ema bushbaby labalekela kucondzana nalamanye ahlala endzaweni yawo odvwa, kukhululeka kwawo kufanana nema bushbaby lanemusila locinile. Lamadzala ema bushbaby avama kutingela odvwa, kepha bangani bayahlangana ebusuku bacoce, phindze bayahlangana ngetikhatsi tasemini ngemacembu abo lasitfupha bangakayi kuyolala.

Leti tilwane tinetindlela letilishumi nesiphohlongo letehlukene tekukhala, tihambisana nesimo letikiso ngaleso sikhatsi. Loku kucondzene nemacembu lamatsatfu lasebentako, lawo lakhululekile, lawo laneluchweba, lawo lahlala ativikela kanye nalawo latsandza kumemetela. Lena yindlela yawo yekuchumana nakabikelana nakukhona lokubi noma nakabona sitsa sawo. Emehlo ebushbaby akasuki noma akanyakati, manje ke inhloko nguyona isetjentiswa nakufunwa tilwane. Tinendlela yekuva lenkhulu, netindlebe tawo tinetindlela letinengi letibamba ngato, lokwenta kutsi tikhone kutive umsindvo kahle. Kuva kwato ngulokukahle ngoba tikhona kuva nekunyatsela kwesahhukulu.

Kunyakata kwato kuyashesha, futsi tingabamba tintsetse nemavivane emoyeni tibe tisebentise tinyawo tangaphambili, tibe tibambelele esihlahleni ngetinyawo tato tasemuva. Kanjalo nasebusuku, le Lesser Bushbaby iyanaka ngendlela letiveta ngayo, kutihlobisa kucala kungukhani tiyovela natiyotingela ngetikhatsi tasebusuku.

Indzawo Letihlala Kuyo

Ngaphandle kwetindzawo letatiwako icolela kuhlala etindzaweni letinetihlahla, emahlatsi langasemifuleni nase celeni kwemahlatsi. Ngalokutsite nje, tiseceleni kwemfula we Limpopo River emkhatsini wetindzawo letikhomba kuhlangana kwe Marico ne Notwani Rivers. Ngekuba tilwane tase Ningizimu Afrika, tiyakhona kumukela lizinga lanobe ngusiphi simo selitulu.

Lapho Titfolakala Khona

Tingatfolakala emaveni lafaka iNamibia, Botswana, Zimbabwe, Mocambique, South Africa kanye neSwaziland.

Tilwane Letitingela Letinye

Titingelwa tilwane letitahhukulu, titsatfwa tinyoka, emakati esiganga netilwane letimise kwemakati. Lokuyingoti kakhulu kuma lesser bushbaby ngumlilo. Letitilwane atinawo emandla ekuhamba sigaba lesidze futsi angatikhatsa asenkingeni uma umlilo uvelela ngasetindzaweni tato njengobe loko kungenta kungabulala indzawo letitfola kuyo kudla. Loku kungabalusito loluchazako kutsi yini titfolakale etindzaweni letimantana futsi letinetjani lobufisha, ngoba ngiyo indlela letivikeleke ngayo emlilweni.

Emaciniso Lachazako

Imibuso leminengi yala Afrika inenkholelo letsite ngaletitilwane – indlela lehlekangayo, umsindvo wato lofananiswa newenyoka lenkhulu lenenhloko lenetimphiko, legcoke imibala yemishi wenkosazana, lebulala bachamuki ngekubaluma etinhloko tabo.