Lesser Bushbaby

© Shem Compion

Dinala tša yona tše nkgokolo go swana le a rena, ka ntle ga monwana wa bobedi wa leoto e lego la go dirwa bjalo ka la ntlwaneng ya boithomelo. Monwana wa go šupa o šomišetšwa go kera boya bja hlogong le molaleng le go hlwekiša ditsebe. Menwana ya matsogo le ya maoto e paraletše e na le papetlasediko ya letlalo yeo e thušago ka go swara dikalana tša dihlare le dialo tša boreledi. Monwana wa tšhupane wa seatla se sengwe le se ngwe se se nnyane (nnyane go feta tše dingwe tša menwana ya matsogo) ka nepo ya go nolofatša go swara bokaone dikaleng tša go ba kgolo. Mohol goba Glago ye nnyane ya Afrika Borwa, e laetšwago ke go ba gona ga a leino la go swana le kamo. Boya bja mehuta ye bo ya go botsothwa bosehla go ya botsothwana. Le ge go le bjalo, ka mahlakoreng le maoto a tlwaelo ya go ba serolane ka mmala. Go na le maswao magareng ga mahlo gammogo le nkgokolo ya boso tikologong ya leihlo.

Dijo

Dikhunkhwane le mmotu wa mehlare, di tla latswa phoka le meetse a pula go tšwa mangeng le mangeng a maswika.

Go tswadiša

Ka kakaretšo di tswala mafahla pele ga sehla sa pula, yeo e ka latelwago ke sa bobedi sa go goela. Gabotse pele ga go thoma ga sehla sa komelelo ya bobedi ye e latelago mafahla a belegwa. Nako ya go dusa ke matšatši a125. Tshadi e goela le dipoo tša go fihla tše di selelago nakong ya godimo ya sehla sa go goela. Di beya masea ka dihlageng tša go agwa ge di tsomana le dijo, go di tloša kotsing ka go di kuka ka molomo ya tšona. Dipoo di tla swaya ditshadi ka go di rotela.

Maitshwaro

Bushbaby ye nnyane, ya go tsebjwa ke borasaense bjalo ka Galago moholi, ke phoofolo ye nnyane, ya go hlalefa kudu, ya go phela mehlareng ya go ba mafolofolo bošego. Di kgona go tlola sebaka se se kgolo sa go makatša kudu gare ga mehlare. Ka dinako tše dingwe di sepela ka katlego mo fase, ge di sepela ka maoto a ka morago goba ka ona a le mane ka moka. Ka ntle le dipoo go ila ntwa le tše dingwe ka go ba sebakeng sa tšona ka bo tee, bosetšhaba bja tšona bo swana le bja Bushbaby ya mosela o mo telele. Tše kgolo di fula ka botee ka botee, eupša balekane ba kopana bošego go ikopanya le tse dingwe pele ga ge di eya go robala mosegare ka dihlopha tša go ba selela. Mehuta ye e fapanego e na le 18 ya mekgoši ya go fapafapana, tšeo di ka akaretšwago le mekgwa ya maitshwaro.
Go tše 3 tše, ke tšeo di le go ba karolo ya dihlopha tša leago, e hlaselago, bja tšhireletšo, le maitshwaro a go lemoša. Go tshepela kudu ga kgokagano ye kgolo ya tšona ka modumo wa molomo ke karolo ya leano la gore go ba le temogo ya lenaba. Mahlo a bushbaby ga a a sepele ka gare ga hlogo, gomme hlogo e tšwela pele ka mafolofolo ge e tsoma sebolawa.
Di na le go kwa ga godimo kudu, le ka ditsebeng tša tšona di hlakahlakane ka go menana, seo e e kgontšhago go e beya maemong a botse ka mothopo wa go kwa kudu ka nepagalo. Go kwa go godimo ka nepagalo gore di kwe leribiši ge le relela. Mesepelo ya tšona ke ya ka pela kudu, gomme di ka swara tšiye le mmoto moyeng ka maoto a ka pele, le ge e le gore e sware mohlareng ka maoto a morago. Gape, e lego mafolofolo bošego Bushbaby ya tlase ka go itšego ka go hlagelela, go itira botse pele ga go tšwelela pele bošego ka lebaka la go fula.

Mafelo a bodulo

Ka gare ga madulo a yona, mafelo ao e a ratago ke a go futhumala a omeletšego, a sethokgweng, sethokgwana sa lebopong la noka le mellwaneng ya dithokgwa. Gagologolo, kgauswi le Noka ya Limpopo magareng ga dintlha tse pedi tsa bogareng bja dinoka tša Marico le Notwani. Ge o le mehuta ya Afrika Borwa, e na le kgotlelelo ya phapano ya godimo.

Moo di hwetšwago

Di ka hwetšwa ka Namibia, Botswana, Zimbabwe Mocambique, Transefala le Swatsing.

Dibatana

Di bolawa ke diphedi tša maribiši, di tšeiwa ke dinoga, katse ya serval, dikatse tša Afrika tša lešoka le digenet. Tšhošetšo ye kgolo ya Bushbaby ye nnyane ke mollo. Diphoofolo tše ga di na bokgoni bja go sepela bokgole bjo bogolo gomme e ka lebana le ditlamorago tše šoro ge mollo tshwielo ka lefelo la tšona ka ge o ka senya mothopo wa dijo ka mafelong a di a sepelago kgafetšakgafetša. Se se ka thuša go hlaloša gore ke ka lebaka la eng di hwetšwa mafelong a monola le bjang bjo bo nnyane ka nageng, mokgwa wa thibelo ya mollo.

Dintlha tša go kgahliša

Bontšhi bja merafe ka Aforikoa e na le diaila ka se phoofolo ya go hlalefa ye ye nnyane ye – e a sega, go kitlana ga meno go sepelelanago le noga ye e sa tsebjego, e na le hlogo ya go ba le mafofa, e thaletšwe ka mebala ya molalatladi, yeo e bolayago batsenela ba baloyi ka go kobola molete wa bothakga hlogong!