Lesser Bushbaby
Bushbay Enyanyane

© Shem Compion

Manala a yona a bopehile jwalo a batho, ka monwana wa bobedi o entsweng ka ho ikgetha bakeng sa itjhorisa, le ho tlhwekisa di karolo tsa mmele jwalo ka molala, boya, ditsebe le molala. Ke monwanana wa leoto le wa letsoho, o wa rella thata mme o kgona ho tshwara ka ho potela. Monwanaa o mong le o mong o mokgutsane ho o mong molemong wa hore e kgone ho tsetsepela hantle. Mohol kapa South African Lesser Galago etsebahala ka kefu ya lona ya leino. Letlalo sootho bo boputswa hoya ho bosootho bo kganyang. Le ha hole jwalo lehakore le leoto le nale hoba tshehlanyana. E nale letheba pakeng tsa mahlo le botsho ho potoloha leihlo.

Dijo

E ja Dikokonyana gum ya sefate, e tla qathaletswa ke phoka le metsi a tswa mapatsong.

Tswalo

Ka kakaretso di tswala mafahla pele nako ya pula e fihla. Pele ho nako e latelang ya pula e fihla mafahla amang a latela,nyalano ya tsona e nka matsatsi 125. E tshehadi e kgona ho etsa thobalano le tse tona tse tsheletseng nakong ya nyalano. Tse tshehadi di batlela bana dijo e tshwere ban aka molomo, ele hob a qobisa dikotsi.

Boitshwaro

Lisser Bushbaby, e tsebahala ho bo rasiense ka Galogo moholi, di nyane, hanyane di mafolofolo bosiu.dikgona ho kgasa sebaka se sa kgolweheng pakeng tsa difate. Ka nako e nngwe di nale ho kopana le lefatshe, mme di tsameye ka maoto a tsona a tsona a ka mora kapa ka ona a le mane.Di rata bo mong mme di tshwana le Thich-tailed Bush baby. Tse kgolo di rata bo mong, empa di ya kopana bosiu ho etsa setswalle mme di etse kamano motsheare pele di lo robala ka sehlopha sa tse tsheletseng.
Mofuta ona o nale bonyane medume e kabang 18 e fapaneng e ka amahangwang le ona bakeng sa boitshwaro. Di wela dihlopheng tse 3 tse fapaneng e leng, tse kgonang ho ikamahanyale tse ding, e mabifi, di ya itshireletsa le tse tsebisana. Tshepo ya tsona e kgolo e itshetlehile puisanong ya tsona e ntle ya selehae bakeng sa ho hlola sera. Mahlo a Bushbaby ha e kgone ho tsamaya ka hara sokete, mme hloho e dula e le sebetsa ha e ntse e tsoma. Di nale kutlo e hlwahlwa, ditsebe tsa yona di nale lemeno le thata, le kgonang ho beha mohlodi wa kutlo ka ho nepahala. Kutlo ya yona e hlwahlwa hoo e e hlobaetsang e utlwang le ho fofa ho lelemelang feela ha sephoko.
Motsamawo wa yona o potlakile, e kgona ho kapa ditsie le dirurubele ka maoto a yona a ka pele, e ntse e itshwareleditse sefateng ka maoto a ka morao. Di mafolofolo bosiu, di ikgethile ka tjhebahalo ya tsona. Di rata ho itlhwekisa pele di kena mosebetsing wa lo tsoma bosiu.

Moo di Fumanehang teng

Di fumaneha Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mocambique, Transvaal and Swaziland.

Dira

Di hloriswa ke diphoko tse kgolom dinoha, dikatse tsa hlaha tsa Afrika le ditsipa. Se tshosasang Bushbaby haholo ke mollo. Ha di kgone ho tsamaya sebaka se se lelele, mme mollo o ka nna wa senya le dijo tsa tsona. Sena se hlalosa hantle hore hobaneng di fumaneha ho leng mongobo le moo ho nang le jwang bo bonyane, ke tshireletso ya tsona kgahlano le mollo.

Tseo e Diratang

Boholo ba MaAfrika a nale tumelo e itseng mabapi le phoofotswana ena, setsheho le tsela eo e kang e ya qoqa a amngwa le a noha e kgolo ya hloho e apesitdweng ke masiba, e mebala wa mookodi, e boyang dintshunyakgare tse moya o ditshila ka ho loma hlohong e di tjheke mokoti.