Lesser Bushbaby
Matshilandlu

© Shem Compion

Amazipho weminwazo arono njengewethu, bese kuthi izwani lawo lesibili lona libumbeke njengesihago sendlwana yangasese. Isihago esilitlobesi sisetjenziselwa ukuhlwengisa uboya obusentanyeni nehloko begodu nokuhlwengisa iindlebe. Imino namazwani anamadiski asipara wesikhumba esiqinileko azisiza lokha nezeqela ematakeni wemithi neendaweni ezitjhelelako. Ukhombabantu wesandla ngasinye akasimuhle (mfitjhani khulu kuneminye imino esandleni) ukuze ukghone ukubamba kuhle amagatja amakhulu.
Umhlobo i-Mohol, nanyana umhlobo weSewula Afrika i-Lesser Galago ubonakala ngokuba khona kwezinyo eliyikama. Umbala wemihlobo le izotho nobutshetlha ukuya embaleni okhanyako ozotho. Yeke, esikhathini esinengi amahlangothi abonakala ngokuba khona kwezinyo eliyikama. Isikhumba salemihlobo sinombala ozotho notshetlha ukuya kilowo ozotho okukhanyelako. Yeke, amahlangothi nemikhono kuthanda ukuba nombala ohlukako osarulana. Kunamatshwayo hlangana namehlo begodu nerenghi enzima magega nelihlo ngalinye.

Ukudla Okukhethiweko

Zithanda ukudla iinunwana nekghomu esemthini, zikhotha umbethe namanzi wezulu aphuma emabharasini neenkhaleni.

Ukukhulisa

Ngokuvamileko zizala amawele ngaphambi kwesikhathi sokuna kwezulu, bese msinyazana nje kulandelwe matjhuguluko wesibili enzeka emzimbeni. Ngaphambi kokuthoma kwesikhathi somnyaka esilandelako nakomileko kuzalwa godu enye isede yesibili yamawele. Ukumitha kuthatha isikhathi esimalanga ali-125. Ikghabu esikazi izakuhlangana pheze neziduna ezisithandathu lokha nayisemzombeni wokungamitha. Ezidunezi zithatha abantwabazo zibabeke eenrurhwini ezakhiweko lokha zona nazisaphumako ziyokufuna ukudla, zibasuse engozini ngokubaguga ngemilomazo. Eziduna zona zizakulandela ezisikazi ngokunande zizijobela.

Ukuziphatha Kwazo

Umhlobo wekghabu obizwa ngokuthiwa yi-Lesser Bushbaby, owaziwa bososayensi njenge-Galago moholi, yikghabu encazana, ehlala emthini emajadu tle ebusuku. Ziyathanda ukweqayeqa hlangana nemithi. Kwesinye isikhathi zidlalela phasi, lokha nazikhamba ngemilenzazo yangemva nanyana ngayo yomine. Ngaphandle kwalokha iinkghabu eziduna zingafuna ukubonana ngokuzenzela iindawo zazo zodwa, iindawo zazo zokuhlala ziyafana nalezo okuhlala kizo lezi ezinemisila edege. Ezidala kuba ngizo zodwa ezizumako, kodwana abangani bazo bayahlangana ebusuku baledlhe nazo begodu babuthane ndawonye ngaphambi kobana ziyokulala emini ngokweenqhema ezifikela kusithandathu.
Lemihlobo inamaphimbo okungasenani ali-18 ahlukahlukeneko, angakhambisana nezinye iindlela zokuziphatha. Lokhu kuba ngekweenqhema ezintathu ezisebenzako, okuba kuhlala ndawonye, ukuba nekani, ukuzilwela kanye nemikghwa yokumemeza. Ukuthembela kwazo khulu ekukhulumisaneni ngamaphimbo kuyingcenye yeqhinga lokuzivikela kwazo ekutheni izitha zazo zingaziboni. Amehlo wommntwana wekghabu akakghoni ukukhambakhamba ngaphakathi kwesokhethe yamehlo bese ihloko ihlala imajadu iqalaza ngapha nangapha lokha nayifunana nokudla. Zizwa msinya begodu iindlebe zazo zinelungelunge lemibhinco ehlangahlangeneko, eyenza bona zikghone ukulalelisisa kuhle.
Zizwa msinya khulu zikghona ukuzwa nesikhova lokha nasitjhelelako. Imisikinyekwazo imsinya khulu, begodu zikghona ukubamba iintethe namaviyaviyani emmoyeni ngeenyawo zazo zangaphambili, lokha nazibambelele emthini ngeenyawo zazo zangemva. Nazo ziyathanda ukukhamba ebusuku, lomhlobo obizwa ngokuthiwa ma-Lesser Bushbaby uyakhetha bona uba kuphi, utjhejisisa khulu ngaphambi kobana uyokuzuma ebusuku.

Indawo Yokuhlala

Ithanda ukuhlala khulu eendaweni ezimumango, emahlathini, emahlathini anemilambo nemikhawulweni yamahlathi. Kuhlekuhle, eduze komlambo i-Limpopo River hlangana nalapha kuhlangana khona imilambo i-Marico ne-Notwani Rivers. Ngokuba mhlobo we-Afrika, seyikghona khulu ukuhlala kwezinye nezinye iindawo.

Lapha Zitholakala Khona

Zingatholakala e-Namibia, e-Botswana, e-Zimbabwe, e-Mocambique, e-South Africa ne-Swaziland.

Abazumi

Zizunywa bezidliwa khulu mhlobo weenKhova, zithathwa ziinyoka, aboKatsu boMmango be-Afrika kanye nokhunye. Into eziyisaba khulu mlilo. Iinlwanezi azikghoni ukukhamba amabanga amade begodu zingazithola zisengozini tle nange zitjhiswa mlilo endawenazo ngombana lokhu kungona ukudla kwazo okukhona eendaweni ezivane ziye kizo. Lokhu kungasiza ukuhlathulula bona kubayini zitholakala endaweni enamanzi notjani obufitjhazana, okuyinto etjengisa ukuzivikela emlilweni.

Amaphuzu Aqakathekileko

Inengi lemihlobo yeenlwana ze-Afrika isaziphatha ngendlela yakade nawuqala ikghabu encani- indlela ehleka ngayo, indlela ehlebahleba ngayo amatjhada wakhona ayafana newenyoka ekulu enamasiba ehloko, enemibala yezungu lekosi, ebulala iingebengu ezinosathana ngokuzivula imbobo kuhle eenhloko zazo!