Lesser Bushbaby
Usana Lwasendle Olungaphantsi

© Shem Compion

Igama

Usana Lwasendle Olungaphantsi [Galago moholi]

Inkangeleko

Usana lwasendle, nolwaziwa ngo sosayensi njenge Galago moholi, sisilwanayana esincinane esihlala emithini esibonakala ngobusuku. Luyakwazi ukutsiba imigama emangazayo phakathi kwemithi. Maxa wambi luyahamba nasemhlabeni, lusenokuhamba ngawo omane okanye ngemilenze emibini yangasemva.

Isidlo

Isidlo so sana lwasendle lubane nwebu yomthi nezinambuzane. Akukho shicilelo lukhoyo ngokutya kwalo iziqhamo kodwa kusenokwenzeka.

Ukuzala

Iimazi zibanothakazelelo olufutshane lokukhwelwa ebusika. Zivamise ukuzala amawele phambi kwexesha lemvula, apho ziphinda zikhawuleze zifikelwe lolunye uthakazelo lokukhwelwa. Phambi nje kokuqala kwexesha lokoma iphinda izale amanye amawele. Imitha kangaka ngesithuba sentsuku ezingama 125. Imazi ikhwelwa zinkunzi ezifikelela kwisithandathu ngexesha layo lokuthakazelela ukukhwela.

Ukuziphatha

Ngaphandle kokuba inkunzi ezindala zizikhwebula ekuhlalelaneni nezinye ngokuba zizihlalele zodwa, intlalo yazo iyafana neye sana lwasendle olunmsila otyebileyo. Ezindala zihamba zodwa xaziyofuna ukutya, kodwa isibini esikhwelanayo, aye adibane emini abemathandathu alale onke.

Phambi komnyaka ka 1974 zazi ntandathu kuphela iindidi ezazisaziwa, kodwa kuthe kufika u 1995 uphando lubonise ukuba eneneni zili 17 iindidi ezahlukeneyo zezi zilwanyana e Afrika. Njengokuba amahlathi ase Afrika aye ehlolwa, nobuchwephesha be sayensi buya buphucuka ukufunyanwa kwezindidi ezintsha kusenobakhona.

Apho Afumaneka Khona

Ngenxayeni yoxhomekeka emithini, ziphelele kwi mithi efumileyo (savanna),ingakumbi eyoMnga, Rhodesian teak kwakunye ne Brachystegia. Esi silwanyana zifumaneka kwiphondo le Mntla Koloni nase Mpumalanga eMzantsi Afrika, nase Botswana ngokunjalo.

Amanqaku Asendle

Nangona umthetho wazo zihamba ngobusuku kukho imbono yokuba usana lwasendle lolunye lwezilwanyana ezimbalwa eziboyikayo ubumnyama indalo. Lo mbono ke wawubhekiselwe kwindlela ehamba ngayo ibangathi inovalo xakusebusuku. Akho zimvo zongeziweyo zibambekayo ngalombono, kodwa abaphandi abaninzi bakholelwa ekubeni zonke izilo ziyaqaphela xazi hamba-hamba. Yilonto ke oku kuqaphela kubonakala njengovalo.