Lesser Bushbaby

© Shem Compion

Dzina

Lesser bushbaby [Galago moholi]

Nga Hayo

Vho rasaitsi vha I ḓivha nga ḽa Galago moholi, ndi tshipuka tshiṱuku, tshine tsha vhonalesa nga maanḓa vhusiku tshine tsha funesa u dzula nnṱha ha miri. Iya kona na u fhufha I tshi ya kha minwe miri. Tshinwe tshifhinga tshi ya vhonala tshi fhasi tshi tshi khou tshimbila nga milenzhe ya fhasi kana yoṱhe I mivhili.

Kuḽele

Tshi funesa uḽa makwati a miri na vhusunzi. Zwa uḽa mitshelo azwi thu vhuya zwa ambiwa fhedzi zwi nga vha zwi tshiitea.

Kubebele

Ya tshisadzi ina tshifhinga tshiṱuku tsha u ḓi hwala nga zwifhinga zwa vhuria. I beba malwelavanḓa dzi mvula dzi saathu thoma una, hune I tshi tou fhedza ya dovha ya ḓi hwala. Musi hu saathu tou oma ivha yo no dovha u beba. I ḓi hwala lwa maḓuvha a 125. Ya tshisadzi iya ṱangana na vhanna vha no swika vha rathi I saathu ḓi hwala.

Kuitele

Nga nnḓani ha uri dza tshinna dzi ya shavha nga maanḓa u thoma nndwa musi dzi nga tshadzo, ndi ngazwo zwine dza ḓi tika ngauri inwe na inwe ivhe na hayo hune ya dzula hone hune ha vha hayo, kuitele kwa hone kunga kwa Thick-tailed bushbaby. Ndi phukha ine ya funa zwa u tshimbila vhusiku nahone i yoṱhe, ya ya kha ya tsadzi nga zwifhinga zwa u dzekana. Zwa ṱangana musi zwi saathu u lala nga tsha zwo zwi tshi swika henefha kha rathi.

Nga ṅwaha wa 1974 ho wanala lugwada lwazwo lwa rati, fhedzi ubva nga ṅwaha wa 1995 ho sedzuluswa ha wanala lunwe lugwada lwo bva henefha nga 17 Afrika. Nga murahu ha musi maḓaka a Afrika a khou bveledziwa lwa tshi saitsi zwivhonala na uri hedzi phukha dzi kha ḓi ḓo ḓala vhukuma.

Hune Dza Wanala Hone

Nga mulandu wa u dzula hadzo mirini dzi wanalesa savanna woodland nga maanḓa Acacia, Rhodesisan teak na Brachystegia. Dzi hone na vunḓuni ḽa northern na Mpumalanga na Afrika Tshipembe na Botswana.

Mawanwa

Naho I phukha yo no wanalesa nga maanḓa vhusiku ndi phukha ine yo ḓo wanulusiwa zwauri I ofha nga maanḓa swiswi. Zwo vhonaliswa nga ku tshimbilele kwayo vhusiku kune ya nga yo tshuwa. A hu athu engedziwa tshithu kha hezwi, fhedzi vhanwe vha ri zwipuka zwoṱhe zwi tshimbila nga u tou rali zwino vhathu vha tshi zwi vhona vha vhona u nga ndi u tshuwa mathina ndi matshimbilele ayo.