Lesser Bushbaby

© Shem Compion

Ligama

Lesser Bushbaby noma Lesser Galagos [Galago moholi]

Setfulo

Le lesser bushbaby, leyatiwe betesayensi kutsi yi Galago moholi, silwane lesincane, lesihlala esihlahleni lesiphitsitela ebusuku. Ayakwati kuzuba emkhatsini wetihlahla. Ngaletinye tikhatsi ahlela emhlabatsini, uma ahamba ngetinyawo tangemuva noma ngetinyawo totine.

Kudla Kwayo

Kudla kwe lesser bushbay kufaka kakhulu lingekhatsi lesihlahla kanye netilwanyana. Kudla titselo akukaze sekubhalwe phansi kepha kuyenteka.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Ema lesser bushbaby esifazane anesikhatsi lesimfisha sekulungela kuhlangana ngesikhatsi semakhata. Avama kutala emaphahla lamabili kungakefiki sikhatsi setimvula, lesisheshe silandzelwe sikhatsi sekuhlanganiswa sesibili.

Kutsi kungakefiki sikhatsi sekoma abesekatelwe emaphahla esibili. Sikhatsi sekumitsa ngemalanga lalikhulu nemashumi lamabili nesihlanu. Yesifazane ingahlangana newesilisa langaba sitfupha ngesikhatsi sayo sekuhlangana.

Kutiphatsa Kwayo

Ngaphandle kwalamadvuna labalekela kucondzana nalamanye awo ngekwenta tindzawo tawo tibe todvwa, indzawo yawo yekudibana iyafana naleyo ye thick–tailed bushbaby. Lamadzala atsandza kuyaluka odvwana, kepha bavakashi bayahlangana ebusuku bacoce, baphindze bahlangane ngemacembu abo lavama kuba sitfupha ngetikhatsi tase mini bangakayi kuyolala.

Emuva nga 1974 betisitfupha kuphela letabonwa, kepha nga 1995 kwentiwa lucwalingo lelaveta kutsi lali shumi nesikhombisa atfola kubonwa la Afrika. Njengoba emahlatsi lamanengi ala Afrika ayavetwa ngubetesayensi futsi nangebusayensi kuyandlondlobala, kutfolwa kwetilwane letiningi kuyachubeka.

Lapho Atfolwa Khona

Ngalokutsembela etihlahleni, akalelekile kumahlashanyana, ikakhulu emahlatsini ase Acacia, Rhodesian teak nase Brachystegia. Letilwane tivela esifundzeni sase Nyakatfo nase Mpumalanga la Ningizimu Afrika, kanjalo naseBotswana.

Luhla Lolubhaliwe

Noma tinguletiyaluka ebusuku ngenjwayelo ngetencwadzi kwentiwa kutsi ibushbaby ngusinye sitilwane lesisaba bumnyanga ngendalo. Lenandlela icondzese ekusabeni kwayo-iba nekugega nayihamba ebusuku.

Kute tintfo letingetiwe kulombhalo, kepha lucwalingo leliningi luveta kutsi tonkhe tilwane tiyakhatsateka natihambahamba – naloku lenjwayelo yekukhatsateka seyiphanjatiswa nekusaba.