Lesser Bushbaby

© Shem Compion

Leina

Lesser Bushbaby kgotsa Lesser Galagos [Galago moholi]

Ketapele

Lesser bushbaby, e e itsiweng ke baitsanape jaaka Galago moholi, ke phologolo e e nnye e ennang modilhareng mme e nna matlhagatlhaga bosigo. E kgona go tlola bokgakala jo bo makatsa mo gare ga ditlhare. Ka dinako tse dingwe di ka tsamaya mo lefatsheng fa dika tsamayang ka a mabedi kgotsa a le mane.

Dijo

Lesser bushbaby e ja boroku ba ditlhare le ditshenekegi. Ga di ise dibonwe dija maungo mme gwa tshepagala gore seo sea diragala.

Tsalo

Namagadi e nna le nako ee khutswane ka mariga go ka dusa. Ka gale ditsala mawelana pele ga motlha wa dipula. Seo se latelwa ka bonako ke nako ya bodedi ya godusa. Pele ga tshimologo ya motlha oo latelang wa komelelo mawelana a mongwe a tsalwa.Nako ga go ima ke malatsi ale 125. Ee namagadi e ka robalana le tseditona di ka nna thataro mo nakong e etlabong e dusa.

Mekgwa

Kwantle ga tse ditonna di ithibogela thulagano le tsedingwe ka go tshwara le go babalela tikologo ya yone, Social system ya tsone e tshwana fela le ya Thick-tailed bushbaby. Tsa bagolo di fula ka bonosi mme tsa balekani dikopana bosigo go golagana pele diya go robala motshegare ka ditlhopa tsa tsone tsa thataro. Pele go 1974 go ne gona le dispecies dile thataro feela tse dineng le lemogilwe.

Mme erile go fitlha 1995 dipatlisiso disenotse gore bonneten go na le dispecies dile 17 tsa diLesser Bushbabies mono Afrika. Jaaka baitsanape ba dira dipatlisoso mokweng tse dingwe tsa Africa, le ga ditokafatso tsa technology diatela pele, go na le tshepo ya gore tsedingwe di tlile go fitlhelelwa.

Kwa Di Ka Bonwang Teng

Ka gonne ditshepile mo ditlhareng, di ka bonwa kwa mafelong a di-savana woodlands, bogolosetonna Acacia, Rhodesian teak le Brachystegia woodlands. Phologolo e, e bonala kwa Provinseng ya kwa bokone, kwa Mpumalanga mo Afrika Borwa, le kwa Botswana.

Dintlhakgolo

Le fa dile matlhagatlhaga masigo ka mekgwa, go nnile le tsitsinyo ya go bushbaby ene ele ngwe ya diphologolo tse di neng ditshaba mafifi. Tsitsinyo e editswe ke ka moo baitsanape bane ba bona ekete e boyi fa e ntse e sasanka mo mafifing. Feela tsitsinyo e ga e ise e tseelwe tseya kafa baitsanape bale bantsi ba rera gore diphologolo dile dintsi di matsetseleko ga di tsamaya mme seo sa baka phoso ya go nagana gore diatshaba.