Lesser Bushbaby
Matshilandlu

© Shem Compion

Igama

Matshilandlu [Galago moholi]

Isingeniso

Abososayensi bazi umhlobo lo weenlwani ngokuthi yi-Galago Molholi, (Matshilandlu) kusilwanyna esincani somhlobo nofana esimndeni weemfene ozihlalela emthini kodwana utjhagala khulu ebusuku.

Zinekghono lokupharuma nofana ukweqa ukusuka emthini ukuya komunye olibangana kunaloyo ezeqa ukusuka kiwo. Kesinye isikhathi ziyakhambakhamba phasi ehlabathini, zikhamba ngeenyawo zemuva kwaphela kuthi kesinye isikhathi zikhambe ngazo zone.

Ukudla/Idayethi

Ukudla kwazo kufaka hlangana ikghomu kanye neenunwana. Kuvame ukubonakala kwanga zidla neenthelo kodwana kusengakabi nelwazi eligadangisiweko eliveza lokho ngokuzeleko.

Ukuzala Nokukhulisa

Ezisikazi zivamise ukuba sezingeni lokulungelwa ukujarhwa khulukhulu ngesikhathi sebusika. Ngesikhathi sokujarha esikazi ikghona ukujarhwa ngeziduna ezibalelwa kezisithandathu. Zivamise ukuzala amaphahla khulukhulu ngaphambi kwesikhathi sokuna kwezulu, kuthi ngemva kwalokho zivele zilungele ukujarhwa kwesibili godu.

Lokhu kutjho bona ngaphambi kokungena kwesikhathi sobusika esiza nesomiso vane sele zizale amanye amaphahla godu. Zithatha isikhathi sekambiso yokumitha esimalanga alikhulu namasumi amabili nahlanu (125 days)ngaphambi kobana zizale.

Ukudla/Idayethi

Ukudla kwazo kufaka hlangana ikghomu kanye neenunwana. Kuvame ukubonakala kwanga zidla neenthelo kodwana kusengakabi nelwazi eligadangisiweko eliveza lokho ngokuzeleko.

Ukuzala Nokukhulisa

Ezisikazi zivamise ukuba sezingeni lokulungelwa ukujarhwa khulukhulu ngesikhathi sebusika. Ngesikhathi sokujarha esikazi ikghona ukujarhwa ngeziduna ezibalelwa kezisithandathu. Zivamise ukuzala amaphahla khulukhulu ngaphambi kwesikhathi sokuna kwezulu, kuthi ngemva kwalokho zivele zilungele ukujarhwa kwesibili godu.

Lokhu kutjho bona ngaphambi kokungena kwesikhathi sobusika esiza nesomiso vane sele zizale amanye amaphahla godu. Zithatha isikhathi sekambiso yokumitha esimalanga alikhulu namasumi amabili nahlanu (125 days)ngaphambi kobana zizale.

Ukuziphatha

Ngaphandle kwepi ebakhona phakathi kwalezo eziduna nazilinga ukuvikela amakhayazo nofana umhlambazo, ipilwazo iyafana naleyo yomhlobo we-Thick-Tailed Bushbaby. Ezidala zakhona zivamise ukukhamba zizuma ngayinye nofana ngokuhlukana, kodwana ebusuku ziyahlangana ukwenzela ukukhulumisana ngaphambi kobana ziyokulala emini ngomhlambi okhamba ngeszisithandathu umhlambi ngamunye.

Ngaphambi kweminyaka yabo-1974 begade kubonwe imihlobo esithandathu kwaphela kodwana, ngo-1995 irhubhululo laveza bona kunemihlobo elisumi nekhomba (17 species) ekurkghonakale bona ibonwe enarhakazini ye-Afrika. Kulindeleke bona kutholakale eminye imihlobo njengomba amahlathi wenarhakazini ye-Afrika asangenwa bososayensi begodu nokuthuthuka kwesayensi ye-technology kuzokwenza izinto zibe lula.

Lapho Zitholakala Khona

Njengombana zithembele khulu emithini nje, zitholakala khulu emahlathini aziwa nge-savannah woodlands, khulukhulu endaweni ye-Acacia, emaplankeni we-Rhodesia kanye nemahlathini we-Brachystegia. Umhlobo lo eSewula Afrika, utholakala khulu emFundeni zeTlhagwini neMpumalanga, kanye neanrheni ye-Botswana.

Ibuthelelolwazi Emangwenazo

Nanyana kuziinlwane ezitjhagala ngobusuku kwaphela nje, kunetiyori elaveza bona umhlobo lo weenlwanyana usaba umnyama ngokwemvelo. Itiyori iveze lokhu ngokutjheja indlela ekhombisa ukukhamba ngokuthukwa ngesikhathi zitjhagala ebusuku nofana emnyameni.

Nokho akukho okuphathekako ngetiyori njengombana abarhubhululi abanengi baveza bona yoke imihlobo ikhombisa ukungathembi nayikhambako, kodwana lomhlobo urhwayelwe ngokuthukwa.