Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Igama lakhe lesi Xhosa ngu Nomzamo: Igama lakhe elipheleleyo yayingu Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

uWinnie Madikizela-Mandela ukhunjulwa kakhulu nengo “Mama we Sizwe” kunye neenzingo awathi wahlangabezana nazo njenge nkosikazi ka Nelson Mandela ngethuba eseluvalelweni. Ukuqala kwakhe ukusebenza njengo nontlalontle, uWinnie wancama izinto ezininzi waze wanikezela ngobomi bakhe ekulweni ingcinezelo eyayimngqongile. Oku kwamenza umlweli wenkululeko odumileyo naye kwelakhe icala.

iSouthAfrica.co.za ijonga ubomi bakhe kunye negalelo lakhe kwilizwe elimanyeneyo esiphila kulo namhlanje. Oku kusukela ekukhuleni kwakhe kwindawo yase Transkei ukuya kuba phambili kwiintshukumo ezazilwela inkululeko yelizwe loMzantsi Afrika.

Translated by Zikhona Plaatjie