U-Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Ibizo lakhe lesiXhosa nguNomzamo: Okutjho bona“olingako”. Ibizo lakhe sele liphelele nguNomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.
Udume khulu ngebizo laka-Winnie Madikizela-Mandela nangokuba “ngumma wesitjhaba” begodu imitlhago ahlangabezana nayo ngokuba mfazi kaMandela lokha nakabotjhiweko. Wathoma ibizelo lakhe njengonohlalakuhle, uWinnie walahlekelwa zizinto ezinengi, wanikela ngepilo yakhe ekulwisaneni nokungabinobulungiswa kwakarhulumende ekhabe abubona, okwamenza bona abemlweli wetjhaphuluko.
I-SouthAfrica.co.za iqala iindlela ezinikela ngayo ekutheni sithole inarha esihlala kiyo namhlanye ukusukela lokha ahlala e-Transkei ukuya ekubeni ngomunye wabadosa phambili ekutjhaphululeni abantu beSewula Africa ekugandelelweni.

Translated by Busisiwe Skhosana

Early Life of Winnie Mandela

Ngezi 26 zakaKhukhulamungu 1936, uNomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela wabelethelwa esigodini seBizana kade ekhabe ibizwa bona yi-Transkei...more

Winnie Mandela An Independent Activist

Ukutjhada nomunye wabantu odume ngokungathandi ibandlululo gade kungasilula. Indoda ka-Winnie Mandela, uNelson khabe...more

Winnie Mandela Banned and Harassed

Unyaka ka-1960 kanye no-1961 waletha ithabo kuWinnie ngebanga lokobana wabeletha indodakazi yakhe yesibili uZindziswa...more

Winnie Mandela Continues the Struggle

Ngaphandle kokobana ukumdingiswa kwenza bona angarhoni ukuya lapha afuna ukuya khona, uWinnie Mandela waragela...more

Winnie Mandela The Controversial

Ngemva kokobana uWinnie atjhatjhululwe ekudingisweni eBrandfort bamvumela kobana abuyele ekhaya ngonyaka ka-1986....more

Winnie Mandela The Later Years

Ngemva kokobana isikhathi sebandlululo sele siphelisiwe, sele kuthome ikhomitjhini yokubuyelana neyeqiniso/-Truth and Reconciliation Commission (TRC)...more