U-Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Ibizo lakhe lesiXhosa nguNomzamo: Okutjho bona“olingako”. Ibizo lakhe sele liphelele nguNomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Udume khulu ngebizo laka-Winnie Madikizela-Mandela nangokuba “ngumma wesitjhaba” begodu imitlhago ahlangabezana nayo ngokuba mfazi kaMandela lokha nakabotjhiweko. Wathoma ibizelo lakhe njengonohlalakuhle, uWinnie walahlekelwa zizinto ezinengi, wanikela ngepilo yakhe ekulwisaneni nokungabinobulungiswa kwakarhulumende ekhabe abubona, okwamenza bona abemlweli wetjhaphuluko.

I-SouthAfrica.co.za iqala iindlela ezinikela ngayo ekutheni sithole inarha esihlala kiyo namhlanye ukusukela lokha ahlala e-Transkei ukuya ekubeni ngomunye wabadosa phambili ekutjhaphululeni abantu beSewula Africa ekugandelelweni.

Translated by Busisiwe Skhosana